Zony vybu nosti propan butan

Smìrnice ATEX (Atmosphères Explosibles, také známá jako smìrnice 94/9 / ES - je naøízení Evropské unie, které definuje základní po¾adavky výrobkù urèených k realizaci v prostøedí s nebezpeèím výbuchu. Nebezpeèí výbuchu metanu a uhelného prachu je pøevá¾ná vìt¹ina strojù a zaøízení pou¾ívaných v tì¾bì uhlí a smìrnice ATEX se týká zaøízení a ochranných stylù urèených k tomu, aby se provádìly v oblastech vystavených nebezpeèí výbuchu. Také v souladu s posledními bezpeènostními pøedpisy v konkrétních zemích Evropské unie byly mezi sebou rozdìleny, co¾ znamenalo významnou pøeká¾ku pro svobodu výmìny zbo¾í mezi èlenskými zemìmi.Z této podmínky byla vytvoøena sjednocující smìrnice ATEX, která sjednotila stávající návrhy a znaènì usnadnila obìh èlánkù v evropské skupinì. Pøi provádìní ustanovení èlánku 100a Øímské smlouvy je nejdùle¾itìj¹ím bodem smìrnice ATEX pøidìlit volný tok zbo¾í zaruèující vysoký stupeò ochrany proti výbuchu. Pokud jde o zaøízení urèená pro slu¾by v oblastech ohro¾ených výbuchem, Evropský parlament a Evropská Unie vydaly dne 23. bøezna 1994 smìrnici ATEX 94/9 / ES, která byla vydána dne 1. èervence 2003. Kromì toho byla dne 16. prosince 1999 schválena Smìrnice 1999/92 / ES ATEX137 (také známá jako ATEX USERS, která se týká minimálních bezpeènostních po¾adavkù na praxi v místnostech, kde hrozí nebezpeèí výbu¹né atmosféry. Smìrnice ATEX 94/9 / ES vstoupila v platnost do 1. èervence 2003 a nahradila pøedchozí smìrnice 76/117 / EHS a 79/196 / EHS.

Oznaèení CE (fr Conformité Européenneidentifikaèní èíslo certifikaèního orgánuSymbol provedenískupina výbuchùkategorie zaøízenítyp ochrany proti výbuchuvýbu¹né podskupinyteplotní tøída

Doporuèujeme Atex ¹kolení