Zona znieeni jadernych vybuchu

Vzhledem k tomu, ¾e v Evropské unii byly platné nové bezpeènostní pøedpisy, bylo rozhodnuto o harmonizaci pøedpisù. Byly zavedeny po¾adavky ATEX, které se vztahují k úspìchu potenciálnì výbu¹ného prostøedí a praktického vybavení v nedávných oblastech. Cílem tìchto zmìn je velké sní¾ení rizika, tj. Jeho úplné odstranìní, které se zavá¾e uplatnit výsledky v blízkosti místa, kde mù¾e být výbuch ohro¾en, tj. Zóny EX.

Po¾adavky EX, konkrétnì smìrnice, definují po¾adavky, které daný výrobek musí splòovat a které jsou pøedávány pro pou¾ití v prostøedí s nebezpeèím výbuchu. Hlavním cílem tìla je harmonizace postupù pro kompatibilitu obranných zaøízení a stylù v souèasných oblastech s nebezpeèím výbuchu a zaji¹tìní jejich volného pohybu na území Evropské unie.Tyto informace zahrnují v¹echny elektrické a neelektrické nádoby a ochranné metody, které budou pou¾ity v oblastech ohro¾ených výbuchem. Po¾adavky ATEX se vztahují na bezpeènostní, øídicí a vylep¹ovací zaøízení, která budou pou¾ita mimo prostøedí s nebezpeèím výbuchu. Nepotøebují nezávislé funkce, ale pøispìjí k bezpeènému fungování zaøízení a ochranných stylù, které se tam budou pou¾ívat.Smìrnice rovnì¾ definuje mo¾nost prokázat shodu výrobku s po¾adavky ATEX. Výrobky, které tyto po¾adavky splòují, tj. Normy harmonizované se zásadou, musí stále splòovat své základní po¾adavky. Uplatòování pravidel není nutné, pouze postup samotného dodr¾ování pøedpisù. Jedná se o dodr¾ování zásady pracovní osoby na základì oznámení vydaného Evropskou komisí. Výjimky se mohou projevit pouze v úspìchu tøetí kategorie elektrických zaøízení a neelektrických zaøízení kategorie 2 a 3.Je-li pro tyto pøípady nezbytné, mohou dohody o shodì v tomto pøíkladu vydat výrobce tohoto zaøízení bez úèasti oznámeného subjektu. Stejný výrobce je v¹ak také respektován, bude v této podobì pøesný, aby uvedl svùj výrobek na trh.Pokud jde o dùle¾ité po¾adavky, jedná se tedy o certifikaci elektrických a neelektrických zaøízení, vlastní certifikace, po¾adavky na výrobní místa a práce v Evropské unii v povinné ¹kole jsou rovnì¾ dùle¾ité.