Znalost jazyka po filologii

V souèasné dobì zamìstnavatelé stále více pøitahují názor na výuku jazykù jak u na¹ich lidí, tak u kandidátù na vìci. Døíve, s nìjakým jazykovým studiem nebo dokonce bez znalosti nìjakého jiný ne¾ to pøirozený, jeden mohl opatrnì pøijmout právo na v¹echny práce. V tuto chvíli je vhodné znát alespoò jeden jazyk ve fázi garantující základní konverzaci.

Úroveò jazykové výuky mezi Poláky se ka¾doroènì zvy¹uje. Ji¾ ve významných a støedních a støedních ¹kolách se v¾dy vyuèuje jeden cizí jazyk. Studie ukazují, ¾e ¾eny, které znají více ne¾ jeden cizí jazyk, mají krásnìj¹í plat a¾ o 50% ne¾ lidé bez tìchto dovedností. Co pro nás mù¾e být takové jazykové uèení u¾iteèné? Jedná se tedy o velmi úèinnou otázku, která je v obsahu pøedmìtu. No, dnes v kanceláøi praxe (z bílých límeèkù výuka cizích jazykù hraje prakticky v¹echny mo¾né vìci. Poèínaje kontakty s ostatními klienty, dodavateli, pøíjemci nebo výrobci, pøes pøeklady dokumentù do stálého vztahu s blízkými kolegy ve spoleènosti, kteøí nejsou Poláci, a to se stává v novém svìtì stále èastìji. Kromì toho se pøi cestování do zahranièí doporuèuje výuka jazykù, obvykle staèí, abyste se nauèili anglicky, ¹panìlsky nebo rusky, a na místì se stále více èínsky, japonsky a korejsky, proto¾e: vìt¹ina produkce se pøesunula na asijské konce, proto jsou nutní odborníci, kteøí znají tyto jazyky. Pøeklad dokumentù je nesmírnì dùle¾itý, proto¾e asij¹tí výrobci èasto neznají angliètinu a musí pøekládat, aby podepsali smlouvy se západními pøíjemci. Shrneme-li v¹echny shromá¾dìné informace, dospìli jsme k závìru, ¾e je skvìlé uèit se jazyky, proto¾e nejen zlep¹ujeme a vytváøíme èerstvé kultury, ale svìt jde ve smìru, kde budeme v krat¹í situaci bez tìch, kteøí takové jazyky znají.