Zdrava vy iva pro teenagery

Zùstáváme v kruzích, kdy¾ je den drasticky zkrácen, èas nebezpeènì vyèerpá, nezadáváme ¾ádné dùle¾ité vìci. Èasto trpí poslední polskou stravou.

Pøíprava zdravých jídel na mrakodrapuV ru¹né práci zapomínáme na nìco dobrého, èasto na rychlém jídle na statku, co¾ z hlediska vý¾ivy zanechává spoustu. Na¹tìstí existují ¹ikovné øe¹ení, která dokonale zlep¹í proces vytváøení potravin v bloku. Elektrické øezáky na zeleninu jsou samy o sobì pøíslu¹enstvím. Jak to naznaèuje jediný název, slou¾í pro malé øezání zeleniny, ani¾ by bylo zapotøebí poèítat s klasickým ¹tìtcem. V¹ichni víme, jak únavná mrkev mù¾e být únavná. Nebudeme schopni jej vytvoøit, ani¾ bychom ji hledali v nejkrat¹ím mo¾ném prostøedí. Elektrická zeleninová fréza je zaøízení, které za zlomek vteøin pøemìní na¹i zeleninu na tyèinky, plátky a dokonce i na ro¹t. To v¹e se pøipraví nejen rychle, ale také nám pomù¾e shroma¾ïovat zbytky z celé kuchynì. Na¹ím úkolem bude pouze vypláchnout nìkolik prvkù pod tekoucí vodou.

Jaký by mìl být elektrický drtiè pro zeleninu?Mìli by být pevné. Zaøízení by mìlo mít dobrou sílu a mìlo by obsahovat nìkolik druhù struhadla, které mù¾eme snadno vymìnit ve vztahu k potøebì. Èepelky ve výmìnných strouhách by mìly být vyrobeny z obyèejné nerezové oceli, umo¾òují hygienu a dlouhovìkost pøedmìtu. Mù¾eme také vìnovat pozornost tomu, zda stroj pracuje ti¹e, a zda je snadné jej vyèistit. Pro mytí nádobí v myèce by se nemìly pou¾ívat ¾ádné souèásti, které by byly vhodné ke krájení. Elektrická zeleninová fréza v m¾iku oka nám pomù¾e vyèarovat chutné saláty, saláty a navíc ro¾ové brambory pro palaèinky. Zdravé, vý¾ivné pokrmy nebudou z dosahu.