Zaznamy obratu fyzickych osob

Spravujeme obchod, ve kterém je zaznamenáván obrat pøi udr¾ování pokladny. Velmi èasto zákazníci chtìjí platit za nakupované zbo¾í v cizí mìnì, v¾dy v eurech. Je mo¾né zaznamenat èástku v cizí mìnì?

V dohodì s èl. 111 par. 3a odst. 1 zákona o DPH, evidenci pomocí registraèních pokladen, daòoví poplatníci z DPH jsou povinni vytisknout daòový doklad nebo fakturu z jakéhokoli prodeje a stále spravovat ti¹tìný dokument zákazníkovi.

V § 10 odst. 1 bod 14 naøízení o technických podmínkách, také v § 8 odst. 1 bod 14 naøízení o pokladnách, který obsahuje informace, které by se mìly dostat na daòový úèet, musíme nutnì znamenat mìnu, ve které je prodej zaznamenán, alespoò za celou hrubou èástku prodeje.

https://neoproduct.eu/cz/valgus-2-in-1-efektivni-zpusob-jak-se-zbavit-halucinu/

Hlavní kritéria a technické podmínky, které je tøeba provést v pokladnách, jsou ulo¾eny v rozsahu 2 naøízení o technických podmínkách.

Proto je v podstatì § 14 odst. 1 z prodeje regulace programu v oblasti obchodu by mìl mít, mimo jiné, Funkce: umo¾òuje zavedení daòové poplatníky pøejmenování mìnu, ve které se zaznamenávají na prodej, nebo jeho zkratku, navíc programovat v pøedstihu zmìny prostøednictvím zavedení èasu a zmìnit èas; u¹etøit èas a èas zahájení vedení záznamù o prodeji v cizí mìnì v myslích fiskální a také konverzi souètu vý¹e hrubého prodeje dlouhodobého mìny, výsledek výpoètu v souladu s náklady jídlo a vypoøádání platby musí být spu¹tìna na fiskální pøijetí fiskálního loga s oznaèením mìn ; pøemìna musí být ¹itá s pøesností ne ménì ne¾ ¹est desetinných míst, a výsledek pøevodu musí být zaokrouhlena na dvì desetinná místa.

Speciálnì pou¾ívaný k oznaèení zkratky názvù cizích mìn, pou¾ívají se oznaèení pou¾ívaná bankou Polska.

Pokud tedy daòoví poplatníci budou prodávat výrobky pro práci spotøebitelù, kteøí platí hodnotu v cizích mìnách, pak musí mít zpravidla daòovou pokladnu, vybavenou závislostí, která zajistí smìnné kurzy.

Z formuláøù, které byly definovány v dané události, lze vyvodit, ¾e sazba za získané pøedmìty je ¾ivá v eurech, kdy se hodnota pøípadù projeví v zlotých. Pøedpisy, které øíkají, ¾e DPH neupravují otázku, jaký smìnný kurz musíme pøiznat k pøepoètu zlotého na euro.