Zavisly poivis

Závislost na pornografii je patologickým pojetím (od hranice sexuálního zneu¾ívání a web holismu, poèítá se s plným podøízením ka¾dodenní rutiny sledování pornografického materiálu. Sledování pornografického filmu se pro narkomany projevuje jako zpùsob, jak získat sexuální uspokojení, tak¾e klasický sexuální styk s ostatními pøestává být pro nìj pøita¾livý. Není nic ¹patného v pøípadì, kdy je pornografický film pou¾íván bìhem masturbace nebo jako souèást pøedehry zintenzivòující vzru¹ení obou partnerù. S touto poruchou postupujeme a¾ pozdìji, kdy je celý den organizován z hlediska mo¾nosti získat uspokojení z chronického pozorování pornografických materiálù. Osoba reagující na závislost na pornografii se probouzí sledováním pornografie i bìhem pracovní doby, tj. Bìhem doby, kterou by mìl vìnovat znalostem nebo jiným povinnostem. Léèba je prokázána vhodným léèebným øe¹ením, kdy narkoman zaèíná být ztráta péèe o na¹e ¾ivoty a patologická snaha zaèíná diktovat strategii ka¾dodenního ¾ivota.

Aèkoli prohlí¾ení pornografie dìtmi mù¾e zpùsobit spou¹» na jejich psychiku, u dospìlých (obvykle smluvní povaha diskutovaného materiálu obvykle není takové nebezpeèí. Nicménì, s podmínkou, ¾e neexistuje ¾ádná rychlá závislost na pornografii, tj. Neomezená závislost, která vládne nad v¹emi ostatními prvky ¾ivota daného jedince. Tam je pìt stádií závislosti na pornografii: objev, výzkum a hledání, necitlivost, eskalace a realizace. Léèba skupiny závislostí ¾en zaèíná teprve po dosa¾ení páté fáze, kdy (kdysi vzru¹ující pasivní prohlí¾ení pornografického materiálu ji¾ neuspokojuje. Kdy¾ u¾ narkomani pou¾ili ve¹kerý erotický potenciál internetu, zaèínají hledat pøíle¾itosti, jak uvést do praxe soukromé dovednosti, které mohou pøedstavovat ¹kodlivé úèinky pro jiné typy. Bohu¾el, èasto je zku¹enost s nepøíjemnými dùsledky daného chování støízlivým sexuálním závislým v období závislosti na pornografii a poskytuje mu pøíèiny potøebné k tomu, aby po¾ádal sexuologa o radu.