Youtube registraeni pokladna

V souèasné dobì se témìø v nìkterých obchodech zabýváme automatizovaným prodejem. Základní interiérové zaøízení tohoto standardu je tak pokladna POSNET bingo XL - zaøízení, které má za úkol hrát nahrávku otáèení, a dal¹í mno¾ství daní, a to jak komerèní, kdy DPH na úspìch maloobchodních tr¾eb.

Prvním základním modelem tohoto zaøízení je pokladna ERC. Jedná se o velmi pøesné zaøízení, co¾ je pomìrnì malá pamì» RAM (kapacita se uzavírá od individuálních a¾ po osm megabajtù. Vìt¹inou ji má u¾ asi pìt let - po této dobì by mìl majitel koupit novou pokladnu nebo jednodu¹e nahradit fiskální modul. Externí zaøízení mohou být pøipojena k registraèní pokladnì ERC, aèkoli nebudou moci prodávat s pou¾itím poèítaèové aplikace.

Mezi typy ERC se mimo jiné doporuèují pøenosné pokladny, známé a pod jménem mobilních pokladen. Obvykle se pou¾ívají v malých firmách nebo v bazarech nebo bazarech, kde jejich kompaktní velikost je velkou výhodou. Jedno-sedaèkové kufry jsou také populární, s trochu vìt¹í ¹ancí ne¾ pøenosné modely. K nim se také pøipojí dal¹í zaøízení, napøíklad váha.

Nic moc pokroèilého vybavení není POS pokladna. Definují poèítaèe, které se pøi zaznamenávání obratu probouzejí, a navíc pøi provádìní mnoha dal¹ích èinností, které sladí shroma¾ïování údajù o produktech, vèetnì jejich prodeje. Nejsnadnìj¹í systémy POS jsou obvykle: fiskální tiskárna, klávesnice, monitor (standardní i dotykový a poèítaè. Pokud je vytvoøen pro budovu s roz¹íøeným systémem, mù¾e být pokladna pou¾ita s prakticky v¹emi externími podpùrnými zaøízeními.

Pokladna POS je velmi výhodná investice, proto¾e na rozdíl od pokladny ERC doufá, ¾e roz¹íøí pamì» RAM, nahradí software novými a nainstaluje výkonnìj¹í procesor. Je tøeba poznamenat, ¾e v tomto uspoøádání finanèní zaøízení není skuteènì hotovost sám, a tiskárna, vystavení potvrzení.