Vitraci kanaly pro brambory

V místech s velkou pra¹ností jsem mìl, prá¹kové barvy, døevìné piliny, tam je velká hrozba výbuchu. Proto ka¾dá prùmyslová spoleènost vy¾aduje instalace v souladu s instalací atexu (instalace atex, která je povìøena odstraòováním neèistot z místností zamìstnancù a atmosféry. & Nbsp;Taková zaøízení by mìla být velmi bezpeènou instalací, tzn. Tam, kde by se mìly pou¾ít lokální výztuhy v konstrukcích samonosných ramen, pøísavek a krytù umístìných v nebezpeèných prostorách.Nezapomeòte èistit, pou¾ívat prùmyslové vysavaèe, které budou trávit nahromadìný prach ze zemì, systematicky èistit stavbu a nedovolit vnitøek velké èásti zneèi¹tìní.Systém odsávání prachu by mìl být uzemnìn, netrávit elektrostatické náboje samo o sobì, co¾ mù¾e zpùsobit jiskru a následnì výbuch. Potrubní kanály musí být vyplnìny ocelí o síle stìny 2 nebo 3 mm, nemìly by podléhat erozi.Ventilátory a filtry, které jsou v takových instalacích chránìny proti výbuchu, jsou úkolem chránit místo pøed výbuchem.Dobrou praxí je zajistit pro odsávání prachu, hasicí systém a oheò, nyní na zaèátku takového systému pùsobí proti budoucímu výbuchu. To v¹e by mìlo být klidné a pøesné s informacemi atex. Rovnì¾ jsou umístìny stavidla, která jsou odolná vùèi po¾árním pøechodùm prostøednictvím instalace, vratných klapek a samoèistících systémù, pøíli¹ dlouhá intenzita prachu v konstrukci.Tyto místnosti jsou i pøes mnoho záruk stále vysoce rizikové místnosti, i kdy¾ splòují v¹echny úmluvy, jsou také dobré s urèenými smìrnicemi, mìly by tam ¾ít jako málo ze v¹ech a pouze lidé, kteøí v takových bytech pracují.Dodr¾ování v¹ech pravidel a zásad je nejdùle¾itìj¹í vìcí a odstranìní pøíèin mo¾ného vypuknutí je prioritou.V¹echna zaøízení a nástroje, na nì¾ se vztahuje smìrnice atex, plánují jednotlivá oznaèení a certifikáty umístìné v bytì pøístroje.Stroje, instalace zaøízení, na které se vztahuje vý¹e uvedená smìrnice, se poèítají ve dvou skupinách:práce v hornictví,práce v nových místnostech.Tato velmi dùle¾itá smìrnice chrání v¹echny podniky.