Videcke uspichy polsl

Mini-Market InSoft je pokladna pøipravená pro firmy, které jsou spravovány z centrální kanceláøe sítì. Ve¹keré personální aktivity ve skladech jsou zamìøeny na spotøebitelský servis a prodej a dal¹í funkce jsou automatizované a omezené. Shop software PC-Market Insoft v základnì a Mini-Market Insoft v kompozicích jsou øe¹ení vyvinutá s vìdomím servisu sítì vlastních obchodù, nebo provádìní operací v rámci projektu fran¹ízy. V tomto segmentu hraje roli klíèového bodu pro øe¹ení Mini-Market program PC-Market.

Díky tomuto formuláøi máme mo¾nost automaticky vyu¾ívat komponenty a funkènost softwaru PC-Market mezi lidmi. Sí»ové øeditelství mù¾e dohlí¾et na práci ka¾dého obchodu, provádìt analýzy a v dùsledku toho pøijímat rozhodnutí týkající se opìtovného nakládání zbo¾í se zbo¾ím, øízením sortimentu a cenami.

Co dává systém Mini-Market Insoft?Mini-Market Insoft systémový panel je pravdìpodobnì pou¾íván na dotykových zaøízeních. Úèinky mohou být urèeny a mohou být jejich parametry, mù¾ete jim pøiøadit obrázky.

https://neoproduct.eu/cz/tibettea-active-jedinecna-leciva-sila-tibetskeho-cajoveho-receptu-na-choroby-patere-a-kloubu/

Díky zadávání dodávek v radách a kontrole správnosti dodávek v obchodì pøi zachování sbìratelù u¹etøíte spoustu èasu.

Podpora vìrnostních systémù zalo¾ených na slevách a bodech. Pravidla jsou plánována centrálnì a ètení karty automaticky schvaluje pravidla o slevì na základì smluv.

Systém vám umo¾òuje zobrazit stav zbo¾í v reálném èase, tak¾e mù¾ete rychle rozhodnout o dodateèné dodávce nebo pøevodu zbo¾í mezi prodejnami.

Program InSoft Mini-Market podporuje vícejazyèné verze, které dávají zavedení jednoduchého systému pro v¹echny øetìzce bez ohledu na stranu, ve které se nacházejí.

Mini-Market Insoft hlásí celé období, vèetnì které obchody mìly obrat, kolik penìz bude po¾adováno v kapsách v ka¾dém obchodì, jaké mar¾e získaly z prodaného zbo¾í.