Vakuove nadoby se zabudovanym eerpadlem

Aèkoli vakuové obaly jsou nejèastìji spojovány s velkými prodejnami, cateringovými spoleènostmi a restauracemi, stále èastìji hledají individuální zákazníci zaøízení, která jim umo¾ní prodlou¾it skladovatelnost skladovaných potravin. Speciální kapsy, vakuové nádoby a obalové doplòky se pou¾ívají jak pro potøeby, tak i pro balení men¹ích èástí jídla.

Domácí vakuové balicí potraviny mohou pou¾ívat speciální vaky pro vakuové skladování nebo tyto vakuové nádoby z plastu. Pøi úspìchu kontejnerù se nejèastìji pou¾ívají speciální ruèní pumpy, které umo¾òují nasávat z kontejneru zbyteèný vzduch a zajistit jeho hermetické uzavøení. Pro uzavøení lahví se speciálními vakuovými zátkami lze pou¾ít vhodnou ¾ivotní strategii. Obvykle mají univerzální rozmìry, tak¾e je mù¾ete také vzít k uzavøení lahví s vínem, stejnì jako k lahvièkám s olejem nebo balsamicovým octem. Vakuové uzavøení lahve prodlu¾uje trvanlivost obsahu - po vakuovém utìsnìní mù¾e být víno umístìno i po dobu del¹í ne¾ 20 dnù. Pro srovnání lze víno v otevøené lahvièce skladovat maximálnì 2-3 dny.

Pro vlastní potøebu mohou být k dispozici dal¹í multivak pøizpùsobené pro skladování potravin v samostatných pouzdrech. Skladování potravin v pytlích zvy¹uje jejich skladovací dobu - ve vztahu k typu materiálu a místu, kde bude uchováván (pokojová teplota, lednice nebo mraznièka, doba skladování se prodlu¾uje a¾ ètyøikrát. V vakuovì uzavøených pytlích mù¾ete ukládat sypké produkty, jako je káva nebo èaj, zpracované potraviny, ale také zelenina, klobásy a maso. Vápenì balené maso by mìlo být pravdìpodobnì ponecháno v mrazáku na dostateènì nízké teplotì po dobu a¾ 26 mìsícù. Dal¹í výhodou vakuového balení s ta¹kami je skuteènost, ¾e nepou¾ívají prodej dlouhého prostoru.