Ukoneeni tihotenstvi

Pro velký poèet lidí, zejména pro mladé ¾eny, je øízení nákladù nejobtí¾nìj¹í výzvou, které musí èelit. Je to dost jasné - dostáváme na¹i dùle¾itou návratnost, která nám dává astronomicky vysokou hodnotu. Ale po nìkolika (nìkdy i jedné výpravì do obchodu se ukazuje, ¾e opravdu do zemì mìsíce máme spoustu penìz, ¾e po zaplacení úètù si nebudeme moci dovolit nic brzy. Myslím si, ¾e pøíklad, který jsem citoval, bude velmi vysoký, ale k nìèemu pøiznám - po první dietì jsem byl striktnì v jednoduché stravì. A rychle se ukázala, jak efektivní øízení nákladù funguje. Jaké jsou mé tipy?

Napi¹te cíle.Není tedy ¾ádné tajemství - na svìtì jsou dùle¾ité a dùle¾ité vìci. Je dùle¾ité koupit teplý svetr na zimu, ale je dùle¾itìj¹í zaplatit úèet za kouøení v ¾ivotì. Je dùle¾ité øe¹it veèer s pøáteli na veèeøi, ale je dùle¾itìj¹í mít ráno ráno snídani v lednici. Pøípady lze mno¾it na dobu neurèitou, a vedou k poslední, pochopit, jaké jsou priority pøi rozhodování o va¹em pøíjmu. Je to dobrý styl napsat papír, který musí být stráven v urèitém mìsíci, spoèítat, kolik budeme muset ztratit na potravinách a dopravì a urèit urèitou èástku, kterou chceme odlo¾it na de¹tivý den.U¹etøete.Samozøejmì, jak to bylo v døívìj¹ím bodì, je velmi dùle¾ité pou¾ít takový dodateèný kapitál. Kvùli tomu nepotøebují velké èástky, pouze z výzkumu vím, ¾e naprosto v okam¾iku, kdy si udìlají dal¹í úspory a po mìsíci s hodnotami a nadmìrnými hodnotami jsem ¹el na nic, náhodná situace, která by mì nutila chtít peníze navíc. A trvá to na pláè, skøípání zubù a slibuje, ¾e nikdy nebudu moc z toho posledního, abych se na¹el bez penìz.

Co kdy¾ v¹ak máme více kapitálu, ale nevíme, kdy investovat? V tomto pøípadì je nutné sledovat burzu, procházet nabídky funkcí v bankách nebo dùvìryhodného obchodníka, který nám poradí, kde nejlépe umístit hotovost.