Ueetni programy pro male podniky

https://pro-sro.eu/cz/

Symfonia idea je balíèek, který funguje v malých a støedních podnicích. Jedná se o první polský integrovaný balíèek, který byl napsán speciálnì pro prostøedí WindowsTM. Tento software pracuje v re¾ii spoleènosti v její stálé praxi v podstatì záznamù a servisu ekonomických událostí.

Modul Finance a úèetnictví podporuje nejdùle¾itìj¹í úèetní operace (rezervace dokumentù, rozvahy, vyrovnání. Modul finanèní analýzy je urèen k podpoøe práce finanèního a ekonomického oddìlení spoleènosti.Aplikace fixních aktiv umo¾òuje velmi snadnou evidenci a inventarizaci dlouhodobého majetku, právní a psychologické hodnoty. Modul HR a mzdové agendy zaji¹»ují správu odmìn a zamìstnancù. Díky nim mù¾ete rychle vypoèítat mzdy, vést záznamy o pracovní dobì atd. Pracuje pøi návratu z USA a ZUS. Modul mzdové agendy na druhé stranì zahrnuje rùzné metody odmìòování - generuje mzdy a zprávy. Tisk a potvrzení pøevodù.Aplikace Handel pomáhá pøi prodeji a øízení zásob (evidence zásob. Díky tomu je mo¾né vystavovat skladové doklady, prodeje, nákupy atd. Je to jednoznaèné u znaèek, které jsou nìkolik poboèek také v èástkách kompatibilních s tiskárnami a pokladnami. Modul fakturace se pou¾ívá v obchodních a prodejních oblastech. Umo¾òuje vydávat prodejní doklady (faktury, úèty. Pracuje s fiskálními tiskárnami.Modul Small Accounting byl vytvoøen pro spoleènosti, které mají za následek zjednodu¹ení úèetnictví. Léèí pøi registraci a vyøizování osad se ZUS (spolupracuje s programem P³atnik. Díky tomu je dùle¾ité øíci osady s tituly a zamìstnanci. Zjednodu¹uje analýzu ziskovosti.