Ueetni programy erp

Moderní úèetní a fakturaèní programy pracující ve skupinì Windows jsou velmi jednoduché a jejich intuitivní ovládání. Stále existuje skupina klientù, kteøí namísto pou¾ití my¹i preferují pøesunutí tabulátoru mezi rùzná pole aplikací. Existují ty spoleènosti nebo podnikatelé, kteøí nechtìjí investovat do nových poèítaèù. Pro nì byl vhodnì vytvoøen program Comarch Klasyka, který prodává ve¹kerá inovativní øe¹ení i nabídky v klasické grafické podobì.

Comarch klasika je funkèní HR a mzdový program. Nabízí mo¾nost usazování znaèek na zjednodu¹eném a tvrdém úèetnictví. Kupuje pro úplné øízení zásob spolu s registrací obchodních operací více v cizích mìnách. V rámci aplikace je k dispozici øada èasopisù, které se zabývají pøedbì¾nými fakturami, interním prodejem a nákupy.

Modul Faktura umo¾òuje zadat dlouhé 160 znakù. Má databázi bank, které mohou být pou¾ity k pøevodùm. Pracuje s fiskálními tiskárnami.

Dal¹ím prvkem této my¹lenky je modul Wages. Zpracovává zpùsob vedení záznamù o zamìstnancích, sestavování seznamu platù a zvý¹ení mzdy. Mù¾ete si v¹imnout nepøítomnosti a dovolené zamìstnancù v nìm. Modul bude také umo¾òovat vytváøení daòových pøiznání PIT-4, PIT-11, PIT-40, PIT-8A, PIT-8B, IFT-1 a ZUS, stejnì jako generování pøevodù do daòového úøadu.

U¾ivatelùm u¾ivatelù vytvoøil výrobce speciální verzi pro migraci nejnovìj¹ích verzí programu s vyu¾itím prostøedí Windows. Ten pak mù¾e být velmi úspì¹ný návrh, vzhledem k tomu, ¾e aktualizace mù¾e být vytvoøena s 40% slevou, a poslední mo¾ností aplikace byla navr¾ena na základì nejmodernìj¹ích technologií, je také plánované ¾eleznice v pravidlech, ¾e bohaté dùvody mohou jednodu¹e nepøi¹el klasické skupiny.