Tok zbo i prozy

Základní pøedpoklady Evropského spoleèenství

Pøesná odpovìï na otázku "co pøedstavuje certifikát CE?" závisí na vysvìtlení základních pøedpokladù, ¾e jde o Evropskou unii. Je vyjádøeno, ¾e dùvodem pro to jsou tøi principy: volný pohyb zbo¾í, povìdomí a kapitál. Aby se vytvoøily vý¹e uvedené zásady, èlenské státy EU se rozhodly odstranit v¹echny obtí¾e v obchodu uvnitø Spoleèenství a navíc zavedly spoleènou politiku u soudù pro partnery, kteøí nejsou èleny EU. Díky tomu má na trhu Spoleèenství své místo v opatøení jedné zemì výmìnný prostor, který je blízký poslednímu. Získal spoleènost jednotného evropského trhu nebo spoleèného trhu.

Spoleèný místní trh a zavedení produktù ke koupi

Jednou z nej¹ir¹ích pøeká¾ek souvisejících s obchodem mezi zemìmi jsou národní po¾adavky na kvalitu a bezpeènost výrobkù. V ka¾dé zemi platila nová pravidla a hodnoty, které se výraznì li¹ily mezi ostatními zemìmi. Výrobce, který musel prodávat na¹e výrobky v následujících zemích, musel poka¾dé splòovat individuální po¾adavky. V zájmu odstranìní obtí¾í v obchodu bylo nutné tyto rozdíly zru¹it. Standardy týkající se nákupu zbo¾í nemohly být zru¹eny. Optimálním øe¹ením proto bylo harmonizovat normy v rámci celé komunity, díky èemu¾ obchodní výmìna závisela na tìchto po¾adavcích.

V poèáteèní fázi byl uèinìn pokus o úpravu pøedpisù EU ve vztahu k nìkterým kategoriím výrobkù a zbo¾í. Z tohoto øe¹ení bylo uvolnìno poradenství o velké slo¾itosti a èasovì nároèné povaze procesù.

Øe¹ením bylo vytvoøit zjednodu¹ené spojení pro technickou harmonizaci. Byly stanoveny základní po¾adavky na bezpeènost pro urèité skupiny výrobkù, které musí být dosa¾eny pøed uvedením výrobku nebo materiálu do obìhu na jednotném evropském trhu.

Podnikatelé ze zemí mimo EU, kteøí se rozhodnou umístit výrobek na trh za úèelem prodeje ve Spoleèenství, napø. Z Turecka, musí svùj výrobek uspokojit, aby splòovali pøedpisy a normy kvality EU. Je na nich, aby tuto skuteènost ukázali.

Byly vytvoøeny harmonizované normy, díky kterým podnikatelé vìdí, jaké základní po¾adavky by mìly být splnìny. Pou¾ití tìchto pravidel není v¾dy povinné. Podnikatel, který jiným zpùsobem proká¾e, ¾e jeho produkt je u¾iteèný pro nákup ve Spoleèenství.

Ce Certifikát - prohlá¹ení výrobce

Oznaèení Ce není nic nového, ale prohlá¹ení výrobce, ¾e výrobek splòuje pøísné po¾adavky smìrnic, které ho pou¾ívají.Má vlastnost symbolu prohlá¹ení výrobce nebo jeho zplnomocnìného zástupce. Potvrzuje, ¾e produkt byl vytvoøen v souladu s platnými po¾adavky obsa¾enými v pravidlech pro konkrétní produkt. Potom mù¾e mít pouze jednu nebo nìkolik rùzných smìrnic.

Právo Spoleèenství stanoví pøedpoklad shody a minimální po¾adavky spojené s bezpeèností výrobku opatøeného oznaèením CE.

Certifikát CE se vztahuje na vliv výrobce nebo zplnomocnìného zástupce na polskou odpovìdnost. Z toho vyplývá, ¾e výrobek splòuje urèité po¾adavky smìrnice. K urèení této skuteènosti se provádí postup posuzování shody a po øádném ovìøení se vydává prohlá¹ení o shodì. Postupy posuzování shody mohou být odli¹né ve vztahu k riziku, které závisí na pou¾ití konkrétního výrobku. Èím vìt¹í je riziko odvození úèinku a mnohem obtí¾nìj¹í jsou postupy jeho výrobce nebo zplnomocnìného zástupce. Ve vybraných pøípadech je u¾iteèné aplikovat po¾adavky je¹tì více ne¾ tuctu norem Spoleèenství.