System uhlove bezpeenosti

Trvalým milovníkùm cyklistiky nesmí být upírána radost z jízdy na kole, a to ani bìhem oèekávaného de¹tì. Vysvìtlují, ¾e dobrý outfit repelent pro cyklistiku & nbsp; neèiní ¾ádný rozdíl mezi nájezdy na kole v de¹ti jako jemné pøíznivého poèasí. & Nbsp; Ní¾e je potenciální oblek plá¹tìnka silnice a poøadí z nejlep¹ích zaøízení kapuci, co¾ ale bude jen vodítkem k tomu co hledat pøi nákupu. Jak víte, na¹e oèekávání v prùbìhu expedice bude druhý v mrholení a malou pøestávkou v bytì, kde poèasí je rozmarná pøírodì.

Lehká de¹»ová bunda - její nejdùle¾itìj¹í vlastností je poslední, která vá¾í hodnì a pøi sklopení má málo místa. Je to radostná cesta, kdy¾ se ve chvílích nejistého poèasí ocitneme v jízdì, ale pravdìpodobnì ne na konstantní pád. Jeho hlavní výhodou je ¹patná propustnost vzduchu, nebo po dlouhém období vysokého námahu bude va¹e tìlo nadmìrnì potit a zaèneme se cítit v saunì.Tradièní de¹»ová bunda - je primitivnìj¹í a hust¹í ne¾ de¹tový plá¹» popsaný vý¹e, ale je tvarován nejen na kole, ale i na procházku. Nejlep¹ím de¹tìm by mìla být stojánková límec, mírnì prodlou¾ený zád (pro ochranu na¹ich ledvin pøed ochlazením a nejménì jedna kapsa na drobné pøedmìty. Navíc jsou tyto standardní sportovní plá¹tì opatøeny membránou, díky ní¾ ná¹ odìv nejen pomáhá pøed de¹tìm, ale také odvádí pot, tak¾e po dlouhém úsilí necítíme nepøíjemný pocit vaøení.Kalhoty - volba v podstatì èekají, proè, pokud by to bundy. Nebo lehké, ale málo prody¹né, nebo o nìco silnìj¹í, ale vypou¹tìní pot. Nejdùle¾itìj¹í je v¾dy k tomu své stanovisko k tomu, zda budeme moci nosit de¹»ové kalhoty a kalhoty zdarma, nejlépe bez nutnosti stahování boty (nìkdy se scvrkává, ¾e kdy¾ dé¹» zachytila nás nemají ani chu», ani podmínky oblékat kalhoty.

Cyklistická plá¹tìnka mù¾e mít v¹echny vý¹e uvedené odìvy. Dal¹í mo¾ností jsou speciální chránièe proti de¹ti pro helmu, boty a rukavice. Na druhé stranì, nebo budou zkou¹eni centrálnì, budou chtít své preferenèní motorkáøe a podmínky, ve kterých budou nalezeny.