S dotykovou obrazovkou

GASTRO POS je program, který umo¾òuje neopatrný a intuitivní prodej, pøipravený v nìkolika krocích dotykovou obrazovkou. Jako velmi zajímavý plán pro gastronomický zájezd je vysoce cenìný pøedními ¹éfkuchaøi restaurace. Jeho intuitivní ovládání pracuje pro èí¹níky v práci a tím usnadòuje výcvik nových lidí.

Díky velmi pøíjemné a intuitivní èinnosti nepotøebuje bohaté a dlouhé tréninky a extrémnì jednoduchý zpùsob pou¾ívání dotykové obrazovky, spojený s hrubou nabídkou funkcí, je ideální nejen pro støednì velké jednolù¾kové pokoje, ale i pro gastronomii.

https://neoproduct.eu/cz/flybra-efektivni-zpusob-jak-zdokonalit-tvar-prsou-zvetsit-poprsi-a-neviditelnou-podporu/FlyBra Efektivní způsob, jak zdokonalit tvar prsou, zvětšit poprsí a neviditelnou podporu

Individuální výbìr funkcíDíky mnoha funkcím a modulùm je GASTRO POS obzvlá¹tì zranitelným systémem, který se dostaneme na trh. V závislosti na profilu objektu, a» u¾ je to bar, hospùdka nebo dokonce restaurace, mù¾ete pøizpùsobit a pøizpùsobit mo¾nosti, které budou pro va¹e potøeby nejvhodnìj¹í.

bezpeènostPøihlá¹ení k va¹im zamìstnancùm zadáním jedineèného kódu, otisky prstù nebo magnetické karty vám umo¾ní plnì sledovat jeho èas i efekt, který vytváøí. Ve vztahu k danému místu mù¾ete stále urèit výbìr mo¾ností tak, aby byl vybrán podle práv osoby, napø. Èí¹ník vidí pouze prodej, mana¾er vidí prodeje a vystavování faktur, zamìstnavatel má pøístup ke v¹em mo¾nostem. GASTRO POS vám umo¾òuje omezit domácí ztráty a zvý¹it zisk. Poskou¹kový program usnadòuje a spravuje fakturaci v gastronomii.

Výhody programu:

dotyková obrazovka s nìkolika kliknutími;pøizpùsobení obrazovky jiným potøebám;kontrola faktur a pøíkazù;transparentnì navr¾ená vykostìná obrazovka;obrazová prezentace místnosti;usadit èí¹níka v urèitém okam¾iku;úspora pracovní doby;¾ádné potí¾e s úpravou jídel;dohoda s kuchyní;kontrola pøíkazù a úètù;flexibilní tvorba cen;kontrola stanovených slev;dohoda s hotelovými organizacemi a pøíslu¹enství pro speciální operace.