Prumyslova bezpeenost

Problematika dùvìry a obhajoby práce v prùmyslu souvisí pøedev¹ím s ochranou pøírodního prostøedí. Pokusme se ukázat, jak EU na základì pøípadové studie normalizovala pøedpisy týkající se prùmyslové bezpeènosti - atexové pøípadové studie.

Vzhledem k tomu, ¾e v tì¾ebních dolech je uvedena do provozu velká skupina strojù a nástrojù, v nich¾ existuje nebezpeèí výbuchu metanu a uhelného prachu, je smìrnice 94/9 / ES diskutována ve specifické èinnosti, která pøedstavuje hrozby.

V bøeznu 1994 pøijaly Evropský parlament a Rada tzv nový pøístup 94/9 / ES ve smyslu regulace právních pøedpisù èlenských státù týkajících se nástrojù a ochranných metod urèených pro zemi v oblasti mo¾ného výbuchu, který se nazývá smìrnice atex, provádìní ustanovení èlánku 100a Øímské smlouvy, jeho¾ hlavním cílem je tipù je zajistit hladký tok zbo¾í, které bude poskytovat vysokou úroveò ochrany proti výbuchu. Tyto informace v¹ak nebyly ideálním krokem od harmonizace rozdìlení ochrany proti výbuchu v Evropské skupinì. Témìø dvacet let se lidé museli pøizpùsobit nìkolika principùm tzv starý pøístup k volnému obchodu se zbo¾ím, na který se nyní vztahuje smìrnice ATEX.

Smìrnice 94/9 / ES byla získána od 1. èervence 2003 a nahrazuje smìrnice 76/117 / EHS a 79/196 / EHS o starém pøístupu týkající se elektrických zaøízení, která jsou urèena pro pou¾ití v oblastech ohro¾ených útokem. a smìrnice 82/130 / EHS, která se týká elektrických zaøízení urèených pro zpracování v prostøedí s nebezpeèím výbuchu v plynovém dùlním prostoru. Postupy posuzování shody starého pøístupu se týkaly pouze elektrických nástrojù, které si pøály realizovat v¹echny jasnì definované po¾adavky na bezpeènost. Studie ukázaly, ¾e elektrická zaøízení jsou zdrojem vznícení pouze v polovinì pøípadù. Pohybem s ním, oznaèeným ve smìrnicích starého pøístupu hrozeb pouze elektrické povahy, je jen málo dostaèujících k tomu, aby splnily hluboký rozsah ochrany, který je absorbován naøízením 100a Øímské smlouvy.