Program pro restaurace

Mít vlastní restauraci, chceme, aby na¹i u¾ivatelé byli ¹»astní, kdy¾ jsou spokojeni. To se zcela promítne do polských pøíjmù. Hodnota a cena pøipravených jídel a jejich uji¹tìní jsou tak dùle¾ité. Èí¹níci by mìli být také rafinerie, kdy¾ je nejlep¹í obsluhovat zákazníky. Dùle¾itìj¹í je interiér, který by mìl odpovídat obecnému typu jídel, které navrhujeme. V¹echny tyto slo¾ky nám umo¾ní dosáhnout úspìchu.

Chtìl bych se zamìøit na rychlost a kvalitu slu¾eb. Jak vyzvednout výkon na¹í restaurace? Nejoblíbenìj¹í ¹kolou je vyu¾ití vhodného IT systému. Zvlá¹tì pozitivní investicí je software pro restaurace a zaøízení, která je pou¾ívají. Lze to udìlat tak, ¾e nám to do na¹eho podnikání nepøinese mnoho. Do konce let nemìly restaurace takové pøístupy a byly skvìlé. Nemù¾ete s tím nesouhlasit. Mìli byste v¹ak mít, ¾e ná¹ boj nele¾í v opasku, musíme ho pøece jen následovat, abychom ho svrhli! Takový software nám velmi pomù¾e provozovat restauraci a optimalizovat práci zamìstnancù.Pojïme k funkènosti, která nám mù¾e takovou cestu pøinést. Snad nejdùle¾itìj¹í je zejména intenzivní prodej. Pokladna s dotykovým displejem funguje dobøe a rychle zapí¹e objednané nádobí. Souèasnì mù¾eme provozovat nìkolik desítek úètù, které budou vyti¹tìny, kdy¾ o nì klient po¾ádá. A co víc, taková objednávka se okam¾itì dostane do kuchynì, kde bude slu¾ba schopna okam¾itì reagovat a zaèít se pøipravovat. Mù¾ete rychle zapomenout na bìh nebo køik, co si klient objednal. Neexistuje tedy ¾ádný profesionální pøístup. Pokud nyní máme v kuchyni, stojí za to vrátit názor na provozování skladu. Software nám umo¾ní kontrolovat stav v¹ech skuteèností a v pøípadì potøeby vás budeme pøedem informovat. Systém sám mù¾e analyzovat objednávku u¾ivatele a vypoèítat odhadovanou spotøebu materiálu. Funkènost, která je pro majitele nesmírnì dùle¾itá, je online pøístup k tomu, co se v restauraci dìje. Mù¾ete zkontrolovat, zda je prodej proveden správnì, není tam ¾ádné prostoje v kuchyni nebo být slo¾en z pøísad.Software pro restauraci také obsahuje mno¾ství nových svazkù a seznámí se s pøítomností. Urèitì potká i ty nejchud¹í zákazníky.