Program podpory projektoveho oizeni

Software Enova se øídí tøídou ERP (Enterprise Resource Planning, tj. Programy podporující správu znaèkových a podnikových zdrojù. Jejím producentem je Soneta Sp. z o.o. Tato aplikace je vytvoøena jako modulární komunikace. Ka¾dá z nich je zodpovìdná za jinou oblast èinnosti spoleènosti (fakturaci, vypoøádání mzdy, øízení lidských zdrojù, úèetnictví, prodej, sklad, vymáhání dluhù atd.. Software lze zakoupit u autorizovaného partnera enova kraków.

Program Enova je velmi praktický. Pracuje dobøe s profesionálním softwarem a dal¹ími zpùsoby práce. Vìnováno malým a støedním podnikùm v nových prùmyslových odvìtvích. Jeho provoz je velmi jednoduchý díky jasnému grafickému rozhraní. Proto není potøeba druhého a elegantního výcviku ze své slu¾by.Software Enova nabízí nabídku pohodlnì. je pohodlné a trvanlivé øe¹ení. V pøípadì jakýchkoli potí¾í s jeho servisem si mù¾ete dohodnout schùzku s výrobcem nebo autorizovaným zástupcem, který pøijme v¹echny otázky. Licence navíc poskytuje klientovi pøístup k "nové telefonní lince" se specialisty (5 dní v týdnu.Program Enova je na domácím trhu ji¾ v roce 2002 a v souèasné dobì získal dùvìru asi 6 500 pracovních míst a podnikù. Dále byl ocenìn Innovation of the Year 2011 a Grand Prix CRM 2007.Tato metoda je tvoøena uplynutím lhùty pro potøeby známé jednotky. Jeho roz¹íøení nechce zmìnit, migrovat informace a sdìlit základnu. Proto¾e spoleènost Enova uchovává po celou dobu definovanou provozem spoleènosti. Výmìna závisí pouze na jednotlivých prvcích programu.Soneta vytvoøila speciální verzi softwaru pro daòovou poradnu a úèetní kanceláøe. Díky tomu je pøijatelné pro u¾ivatele slu¾eb v rámci úètù zalo¾ených na pau¹álních èástkách a obchodních knihách.