Prachu na pracovi ti

V kanceláøi, kde ¾ijí prachy, kapaliny, plyny nebo hoølavé výpary a neexistují ¾ádné urèené zóny, které by mohly být ohro¾eny výbuchem, by mìl být neprodlenì vypracován komplexní dokument nazvaný vyhodnocení rizika výbuchu.Je tøeba si uvìdomit, ¾e povinností zamìstnavatele je identifikovat zóny výbuchu.

Kromì toho v uèení § 1. 1. Naøízení ministra pro du¹evní zále¾itosti a rady ze dne 7. èervna 2010 v historii po¾ární ochrany budov, jiných stavebních objektù a oblastí (Dz.U.10.109.719, také v bodech, kdy a pro v oblastech, kde se vyrábìjí, skladují, skladují hoølavé materiály nebo kde mohou splòovat smìsi zpùsobující výbuch, provádí se hodnocení rizika výbuchu.Pøi tomto posouzení je tøeba upozornit na místa, která jsou potenciálnì výbu¹ná. Ve vnitøních a vnìj¹ích prostorech musí být oznaèeny pøíslu¹né zóny výbuchu. Mìla by být vytvoøena grafická dokumentace obsahující klasifikaci a faktory, které mohou zpùsobit výbuch.

https://vari-cosen.eu/cz/

Posouzení rizika výbuchu by mìlo být stanoveno v souladu s platnými evropskými normami, mezi nimi¾ by mìly být mimo jiné uvedeny:• PN-EN 1127-1: 2011 "Výbu¹né prostøedí. Pøedcházení výbuchu a kontrole výbuchu.• PN-EN 60079-10-1: 2009 Výbu¹né atmosféry - Klasifikace prostoru - prostøedí s výbu¹nou atmosférou.• PN-EN 60079-10-2: 2009 Výbu¹né prostøedí.Klasifikace prostoru. Atmosféra obsahující hoølavý prach,• Technická norma ST-IIG-0401: 2010 "Plynovody. Hodnocení a stanovení výbu¹né atmosféry.• PN-EN 6079-10-14 "Výbu¹né atmosféry - Projektování, výbìr a montá¾ elektrických instalací"• PN-EN 60079-20-1 "Výbu¹né atmosféry - Vlastnosti materiálu týkající se klasifikace alkoholù a výparù - Dotazní metody a tabulkové mo¾nosti"• PN-EN 50272-3: 2007 "Po¾adavky na dùvìru a správu sekundárních baterií.,