Pou ivani uhlikovych materialu

Inovativní prùmysl pou¾ívá desítky tisíc hoølavých a rychle látek. Parametry plynù a kapalin v síle pøíkladù jsou zcela srozumitelné a zdokumentované. Identifikace nebezpeèí, která vznikají z jejich pøítomnosti v pracovním procesu, je proto pomìrnì snadná. Situace je mnohem tì¾¹í pøi úspì¹ném pohybu, ukládání nebo zpracování sypkých materiálù. Pøíklady zdánlivì ne¹kodných látek, jako je mouka, døevo, cukr, kakao, hliník nebo dokument v èásti prachu, pøedstavují vá¾né nebezpeèí výbuchu.

Prùmyslové centrální vysavaèe slou¾í k odstranìní usazeného prachu z parketových podlah, plochých ploch a konstrukce zaøízení a hal. Sleduje úèel zachování hygieny v pracovním bytì a jediná ochrana pracovníkù a institucí a pøíslu¹enství od negativního dopadu prachu v souèasném riziku sekundárních výbuchù. V¹echny spoleènosti, které vyrábìjí prùmyslová zaøízení, musí provést instalaci v souladu s platnými normami stanovenými ve smìrnici.

Dùle¾itým úkolem centrálního vysávání:- ochrana zdraví a ¾ivota osob pùsobících v místnosti pøed ¹kodlivými úèinky prachu.- ochrana strojù a zaøízení pøed selháním v dùsledku pra¹nosti,- ochrana zaøízení a ¾en, které pracují proti úèinkùm nekontrolované erupce pylu.

Pozor - nebezpeèí výbuchuV pøípadì, ¾e do procesu vysávání jsou zapojeny hoølavé nebo výbu¹né látky, plyny, prach, kapalné páry nebo hybridní smìsi, existuje velké riziko nekontrolovaného výbuchu. Tento jev mù¾e zpùsobit znièení prachu a celou jednotku. Podle statistik jsou filtraèní jednotky a cyklony souèástí skupiny zaøízení s vysokým rizikem výbuchu.

Centrální vysávání a výbu¹ná bezpeènostJak ji¾ bylo uvedeno vý¹e, nápoj z dra¾¹ích úkolù centrálního vysavaèe je sní¾it riziko sekundárního výbuchu odstranìním takzvaného zbytky prachu. Toto øe¹ení na jedné stranì maximalizuje výbu¹nost a po¾ární bezpeènost jednotky, pøièem¾ dal¹í øe¹ení minimalizuje náklady spojené s pøizpùsobením procesu instalace po¾adavkùm smìrnice ATEX. Proto je tøeba poznamenat, ¾e v pøípadì hoølavého a výbu¹ného prachu musí instalace centrálního vysávání splòovat pøísné po¾adavky smìrnice ATEX.