Pokladna v anglietini

Fiskální pokladna, nazývaná pokladna, jako auto, je tøeba pravidelnì kontrolovat. Ale v tomto úspìchu by se tato revize chtìla uskuteènit nejpozdìji do dvou let od tohoto pøezkumu nebo fiskalizace. "Pøezkoumání ceny krakowu v pokladnì osciluje od 100 PLN do 200 PLN s pøístupem.

Povinnost pøezkoumávat pokladnu pochází z pravých právních pøedpisù. Právním základem dvouletého èasového rozvrhu registraèních pokladen je § 7 odst. 1 bod 6 ve spojení z § 16 odst. 1 naøízení ministra financí ze dne 28. listopadu 2008 v podstatì podmínky pro pou¾ívání registraèních pokladen. Podle pøedpokladù av souladu s ustanoveními § 61 odst. 3 trestního zákoníku se neplnìní nebo pøedèasné provedení kontroly v pokladnì chápe jako nesprávné vedení knihy a hrozí ulo¾it pokutu za daòový delikt. Av¹ak levnìj¹í alternativou ka¾dé dvouleté revize je, aby se ka¾dý rok. Pøi kontrole registraèních pokladen bychom mìli je¹tì myslet na urèení vhodného data, které se pøedpokládá na základì daòového øádu. Podle èl. 12 odst. 3 tohoto zákona pøechází doba uvedená v kvìtnu s datem daného dne v pøedchozím mìsíci, co¾ odpovídá prvnímu dni data, a pokud takový den nebyl v pøedchozím mìsíci - posledním dni posledního mìsíce.

Povinnost dohlí¾et na datum kontroly kontroly sedí na ¾enì s diskutovanou pokladnou. Majitel by mìl informovat servisního technika o tom, zda je tøeba provést takovou kontrolu do dvou let od poslední inspekce. Pokladní zamìstnanec v pìtidenní denní den, kdy je u¾ivatel povinen provést daòový rejstøík, provede povinnou technickou kontrolu pokladny (§ 31 odst. 4 zákona v pøípadì registraèních pokladen.

https://ecuproduct.com/cz/flybra-dokonala-cesta-k-vetsi-velikosti-prsou/FlyBra Dokonalá cesta k větší velikosti prsou

Pøezkoumání technického stavu pokladny by mìlo zkontrolovat pøedev¹ím stav v¹ech kontrolních ¹títkù, stav bydlení, srozumitelnost daòových dokladù, pracovní program, správnost provozu, stav pamìti a stav baterií.Aby se zabránilo vystavení sankcí od èásti Daòového úøadu, mìl by se daòovník starat o data pøezkoumání pokladny.