Pokladna s elektronickou kopii nebo bez ni

Podle souèasných pøedpisù je je¹tì více daòových poplatníkù povinno mít k dispozici registraèní pokladny na prodej pro fyzické ¾eny. Registraèní pokladny jsou pomalé. Díky registraèním pokladnám je mo¾né nejen zaznamenávat prodeje, ale také kontrolovat zásoby, kontrolovat práci pokladníkù a zabírat spoustu èasu ve skladu.

Pokladny lze pou¾ít pro mobilní telefony, tj. Pøenosné, jednosedadlové a více stanièní, nebo systémové.Existuje mnoho spoleèností, které vyu¾ívají prodej pokladen.Pokud máme zájem o pøípad ze zemì Krakov, mù¾eme jej vyhledat online, staèí zadat vyhledávaè: "pokladny v Krakovì". Tyto spoleènosti nabízejí fiskální zaøízení od pøedních znaèek, vynikající stav a víceúèelové, spolehlivé a nové. Mobilní registraèní pokladny jsou pou¾itelné pøi prodeji od domu ke dveøím, na trzích, parkovi¹tích. Pokladny jsou umístìny tam, kde není tøeba dodr¾ovat skladový program, je dùle¾ité je propojit pomocí váhy nebo èteèky kódù, napø. Ve støedních stravovacích zaøízeních.Díky systémovým pokladnám mù¾eme pøijímat platební karty, prodávat dobíjecí kódy pro v¹echny mobilní telefony nebo prodávat vìrnostní karty.Mezi technologicky nejpokroèilej¹í patøí pokladny POS, ke kterým mù¾ete pøipojit v¹echna potøebná zaøízení ve skladu, èteèky kódù, platební terminály, elektronické váhy. Pøi nákupu takové pokladny by mìla vìnovat pozornost velikosti pamìti RAM, výkonnému procesoru, vestavìné baterii nebo nepøeru¹itelnému zdroji napájení, který umo¾òuje provoz v pøípadì výpadku napájení, ne bez významu, je design a velikost konektorù. Ceny pokladen jsou velmi odli¹né. Nejoblíbenìj¹í a nejjednodu¹¹í lze získat za pouhých ¹est set zlotých, pro takové velmi pokroèilé musíme strávit nìkolik tisíc zlotých.Nìkteøí daòoví poplatníci mohou pou¾ít pomùcky k nákupu pokladny. Poèet objednávek je dán tìm, kteøí poprvé zaèínají evidovat prodej prostøednictvím pokladny.