Pokladna a vat

https://prideman.eu/cz/

V souladu s nárokem do konce roku 2014 subjekt, jeho¾ prodej za situací fyzických osob, které nevykonávají podnikatelskou èinnost a pau¹álními zemìdìlci, nepøekroèil 20 000 PLN za rok, nebyla odpovìdná za zaznamenávání prodeje v evidenèních kanceláøích. Jak se tyto zákony zmìnily? Potøebujete finanèní prostøedky v stravovacích zaøízeních?

Od roku 2015 se tato ustanovení pøestala pou¾ívat oblièeje zaostøování vedení malé bary, domy jídla se pøipravují a krabice „fast food“. V zásadì platnými zákony o tom, ¾e je také pøipojen k poskytovateli slu¾eb spojených s jídlem ve stacionárních stravovacích zaøízeních. Jsou to také ti, kteøí nabízejí na¹e slu¾by sezónnì. Podobná forma je v pøípadì subjektù, které pøestanou pøipravovat potraviny pro externí pøíjemce.Pøi kontaktu se zmìnou pøedpisù v roce 2015 jsou pro dne¹ní den v¹ichni daòoví poplatníci zabývající se gastronomickými slu¾bami absolutnì povinni pou¾ívat pokladnu pøi prodeji. V této podobì nezále¾í na velikosti prostor, nebo tam je tak velká restaurace, nebo malý bar samotný, a» funguje sezónnì nebo po celý rok. Urèení také nepamatuje vý¹ku dosa¾eného úèinku.Mìli byste mít na pamìti skuteènost, ¾e zákonodárce pova¾oval o dobì zavedení tìchto èástek v oblasti stravování. Proto je pokladna v gastronomických provozovnách by mìlo být zavedeno nejpozdìji do 1. bøezna 2015. Do posledního dne chtìla být v bezpeèí zafiskalizowana ji¾ naprogramována ochoten èíst a také hlá¹eny pøíslu¹nému finanènímu úøadu. & Nbsp; Checkout a mìl by mít na pamìti, va¹e. & Nbsp; software pro gastronomii, s bohatými sazby DPH u materiálù druhé kategorie & nbsp; & nbsp; Byl to jednoduchý dùvod pro pou¾ití se slevou 90% na nákup pokladny.

V pøípadì nabízení stravovací slu¾by, pokud do 31. prosince 2014, poplatník nemá pøekroèit hranici obratu (20 000 z³, pokladna muset zadávat své práce nejpozdìji do 1. bøezna 2015 roku. Nicménì, kdy¾ osoba povinná k dani, která nese malý stravování pøekroèil povolenou rychlost musí být odstranìny z pokladny pøed 1. lednem 2015 dosud v prosinci, ale v listopadu, to mìlo vstoupit pokladnu do 1. února 2015.Výlet si zaslou¾í také povinnost vlo¾it registraèní pokladny pro jídelny otevøené po 1. lednu 2015. Nyní v souèasných prostorách by mìla být pokladna pøedkládána v prùbìhu dvou mìsícù a oèekává se na konci mìsíce, ve kterém byla provedena první cateringová slu¾ba.