Poeklad snu 67

Farmaceutický pøekladatel je velmi obtí¾ná práce, která vy¾aduje velké mno¾ství samostatné výdìleèné èinnosti, vysokou pøesnost a silný rozvoj slovní zásoby. Pokud jsme tedy farmaceutická spoleènost, urèitì to bude pro nás u¾iteèné, bude-li to pro nás farmaceutický pøekladatel, a to i proto, aby bylo mo¾né pøelo¾it vysvìtlení lékù dová¾ených ze zahranièí nebo tyto výsledky pøevést do nového výzkumu.

Black MaskBlack Mask Skvělá maska, která odstraňuje černé tečky a obličejové trosky

Hra rozhodnì nestojí za to, ¾e plánujeme vysoký farmaceutický koncert, jsme zamìstnanci rùzných národností, ale ne ka¾dý provozuje stejný jazyk ve stejném jazyce, a tedy výsledky vlastního výzkumu a popisují úèinky práce ve stylu, ve kterém se vyskytují. A tady pøichází farmaceutický tlumoèník! A proto by proto mìla být kompetentní osobou pøi výkonu této profese, a nikoliv jako dùkaz pouze zaèínajícího studenta, tìsnì po maturitì, zcela bez odborné praxe. Oh, ne! Farmaceutický pøekladatel je vlastnì odpovìdnou prací (pokud dobøe pøekládá, napøíklad zku¹enosti s novým drogovým bodem, mù¾e chtít, nebo bude pøedstaven na námìstí, tak¾e musí být vhodným a co je velmi dùle¾ité odpovìdnou osobou, která mù¾e tuto profesi uèinit kdo slo¾í. Bez nadsázky lze øíci, ¾e osoba, která je farmaceutickým tlumoèníkem, závisí na pøe¾ití spoleènosti, proto¾e tam, kde jsou tam cizinci, musí být komunikaèní kurz volný a uspoøádaný pravidelnì. Jakékoli zpo¾dìní je nedoporuèeno, proto¾e pak pravdìpodobnì poskytují sní¾ení potenciálních ziskù!Proto, pokud ji¾ zamìstnáváme mu¾e, který bude pro nás fungovat jako farmaceutický pøekladatel, pak pojïme pracovat s osobou, nenechávejme si peníze na nábor a brzy na jeho spokojenost. Musíme potvrdit, ¾e farmaceutický pøekladatel je ve spoleènosti velmi dùle¾itou postavou a mù¾e po¾adovat vysoké sazby. Pøijmeme-li to, pøijmeme ten poslední a vydìláme odpovídající finanèní prostøedky, stejnì jako to, ¾e budeme objevovat dobrého èlovìka, který vykonává povolání „farmaceutického pøekladatele“ a budeme s poslední spoluprací spokojeni.