Podnikovy program spoleenosti konin

Program enova byl vytvoøen hlavnì pro spoleènosti, které mluví o nìkterých obchodních, servisních a výrobních èinnostech. Tìlo urèitì ¾ije velmi dobøe, co¾ z nìj èiní vynikající výhodu pro tento standard programù.

Písemky organizované klientem mohou být doplnìny o jedineèné popisy. Mnoho nesporné hodnoty metody je mo¾nost upravit standardní seznamy, co¾ umo¾òuje urèité odstranìní nepotøebných sloupcù v urèitém okam¾iku nebo pøidání specifických promìnných. Informace mohou existovat a rychle filtrovat a vybrat, co¾ zaji¹»uje seskupení proti libovolnému parametru. Enova obchodní program má vyhledávací funkce a celkový poèet záznamù mù¾e ¾ít pomalé úsilí omezené na poslední obsahující po¾adovaný výraz. Vlastnost z programu enova nevy¾aduje instalaci plné verze MS Office a tìlo je daleko spojeno se souèasným softwarem, díky èemu¾ je mo¾né efektivnì exportovat informace jako dùkaz do tabulky MS Excel. Po úpravì vybraných informací v balíèku sady Office mù¾e u¾ivatel reimportovat obchod do programu enova. Velmi rychlou výhodou tohoto schématu je mo¾nost spolupracovat s obìma balíèky Open Office. Software Enova je urèen podnikatelùm pùsobícím v jakémkoli odvìtví, ale není mo¾né uspokojit potøeby ka¾dého z nich s v podstatì dostupnými zprávami a postupy. Komponenty po¾adované pro svatbu lze objednat od integrátorù. Bìhem dal¹ích aktualizací programu nejsou stávající zprávy a informace ohro¾eny. Enova obchodní program má dvì skupiny: pøíjemné a platinové, které jsou velmi ¹tíhlé a zaji¹»ují ukládání a tisk souborù v mnoha formátech. Tìlo mù¾e být slo¾eno a volnì upraveno pro zále¾itosti klienta. Program poskytuje vztahy mezi dokumenty, co¾ umo¾òuje jejich transformaci bez nutnosti pøepisování dat. Systém enova zaruèuje mo¾nost kopírování jednotlivých dokumentù nebo kopírování jejich úplných skupin (mù¾e to být pøípad kopírování faktur z posledních mìsícù bez nutnosti zadat údaje dodavatele a konstrukce. Dokumenty mohou být oznaèeny standardním postupem, ve stylu nebo zvlá¹tním, s vlastnostmi daného podniku. Tato zaøízení umo¾òují, aby program enova byl dokonale vhodný pro tok dokumentù instituce.