Ovladae systemu it

Díky neustále rostoucí globalizaci a internacionalizaci v¹ech projevù spoleèenského ¾ivota pøichází k potøebì pøizpùsobit jednotlivé materiály evropským trhùm, na kterých se chtìjí prodávat. Tyto praktiky jsou spojeny témìø ve v¹ech oblastech, ale zejména v sektoru a segmentu IT. V úspìchu mnoha technologických produktù se tato adaptace zamìøuje na pozici softwaru.

Jedná se o stejný soubor èinností, které pova¾uje za úkol pøizpùsobit urèitý materiál prostøedkùm daného trhu. Zaprvé spoèívá v tom, ¾e se vytvoøí takzvaná místní verze softwaru, a to pøekladem v¹ech výnosù, stejnì jako sestavením samostatné dokumentace vhodné pro vybranou zemi. Èasto, kromì obvyklých pøekladových procesù, je tøeba zavést speciální metrické a datovací systémy, které budou v souladu se souèasnými základy daného trhu.Proces, který se èasto nazývá symbol L10n, také vytváøí samostatnou verzi webové stránky dané slu¾by, aby se roz¹íøila její dostupnost pro obèany nových zemí. Jsou to tedy mimoøádnì nezbytné funkce, zejména v procesu rozvíjení specifické znaèky pro nové trhy. Aby se stali profesionální a dobrou ¹kolou, musí vzít v úvahu celou øadu faktorù, vèetnì, ale nikoliv výhradnì, jednotlivých frází, která se odehrávají v urèité oblasti, a dokonce i vybraných dialektù. Správnì provedené metody nejen¾e zvý¹í dostupnost slu¾by, ale také vytvoøí pøíznivý pohled na spoleènost.