Otehotnite den po dni

Mnoho lidí se diví, jaký je vìk otehotnìní. ®eny, které radìji mají dítì ve vìku 18 let, mo¾ná døíve, sestupují. Vìt¹ina se v¹ak radìji soustøedí pøedev¹ím na finanèní stabilitu, vhodného partnera, pohodlný ¾ivot, slovo z hmotných zaøízení, které umo¾ní pøíjemné a elegantní výchovu dítìte. Pravdìpodobnì je to vhodné rozhodnutí, má v¹ak nìjakou nevýhodu. Konkrétnì vìk. Pouze mù¾eme cítit du¹evnì nepøipravené uèit dítì, aby na¹e tìlo pøesnì vìdìlo, kdy nastane tento vìk, a pozdìji pozdìji hor¹í.

Z biologického hlediska je nejlep¹ím obdobím pro narození dítìte svatebním státem 18 a¾ 25 let existence. Pøedtím nebyla tìlo èlovìka dostateènì rozvinutá, co¾ mù¾e vést k potratu a narození mrtvého dítìte. A pozdìji, po 35 letech, se zvy¹ují pravdìpodobnosti onemocnìní spojených s naru¹ením genetického kódu, jako je napøíklad Downùv syndrom.

Kdy¾ pøijde na správný vìk pro otìhotnìní, to je pro biologii. Pøi prosazování toho pøipomíná, ¾e i kdy¾ dvacet dívek dokonèit svá studia (a» u¾ jsou ve své støední, právì zaèíná zamìstnání, je¹tì nemusí být pravidelný partner, a pokud ano, nejsou si jisti, zda chtìjí strávit zbytek svého ¾ivota se od nìj. Kromì toho, ¾e nechtìjí omezit své drahé dospívání pøes velký závazek, který je vypracování dítìte. Neobviòujte holèièky, a poukázat na nedostatek mateøského instinktu. Jsou pak pøirozenými reakcemi, které jsou zpùsobeny zmìnami ve svìtì kolem nás. Tak, a to navzdory skuteènosti, ¾e dodr¾ování biologického èasu, kdy je nejvíce dobré, nemìli bychom zapomínat na skuteènost, ¾e nejen on je prubíøským kamenem, zda se rozhodnete otìhotnìt, nebo navíc ne. Pøedev¹ím by mìli oba budoucí rodièe vyjádøit takovou touhu mít potomka. Existuje více, ne¾ je nutné alespoò základní znalost finanèní stability a tím, ¾e jsme neztratili postavení v úspìch tìhotenství. Není výjimeèné, ¾e osoba pøijímá, ¾e chce posílit svùj kontakt s kolegy. Takové metody, proto¾e jen zhor¹ují situaci mezi ¾enou a mu¾em.

Drahé dámy, pravidlem je, ¾e na¹e tìlo nám poskytuje zkrácený èas, abychom otìhotnìli. Pravidlem je spí¹e, ¾e vhodný vìk pro dal¹í fázi zvolím døíve, teoreticky tím lépe. To nezlep¹uje skuteènost, ¾e dítì by mìlo být klíèem k lásce mezi dvìma lidmi, nikoliv smysl pro povinnost.