Orwat filtraeni saeky

Odsávání pomocí obrovské mno¾ství ve formì filtraèních sáèkù s rùznými zbo¾í Ao rùzného typu a èistícího systému, poèínaje mechanická po uvedení systému úderem a o¹etøení neèistot se stlaèeným vzduchem, nacházejí uplatnìní témìø v ka¾dém odvìtví, kde to je problém s neèistou vzduchu a¾ v prùmyslu.

Velmi módní - modul filtry, které jsou provozovány vìt¹inou v èásti døeva a nábytku, moc dobøe vykonávat svou práci dobøe, kdy¾ vytáhl rùzné zpùsoby prachu, napøíklad papír, plast, atd .. V jeho vlastní mo¾nosti mají obì velké modulární jednotky, které doká¾e zpracovat velké výrobní haly. kdy jsou pro urèité stroje pou¾ívány slabé stacionární kolektory prachu.

https://start-detox5600.eu/cz/

Sbìraèe prachových kazet, navzdory jejich malým rozmìrùm, se vyznaèují velkou filtraèní plochou. Pou¾ívají se pro staré a slabé prachy. Odluèovaèe prachových prachù se pou¾ívají pøi prùmyslové filtraci s nízkými koncentracemi prachu. Díky zpìtné vazbì na jednotlivé sítì máte k dispozici klíèový povrch filtru.

Velmi dlouhá ¹kála navrhovaných sbìraèù prachu nám pomáhá vybrat správný stroj pro potøeby zákazníka. Více se o své nabídce dozvíte na na¹ich webových stránkách nebo pøímo s námi.

Odpra¹ovací produkty, které navrhujeme, jsou v tøídì odolné proti výbuchu snadné, co¾ dokazuje, ¾e se jedná o sbìraè prachu vyrobený v souladu s ustanoveními direktivy atex v EU a atexový sbìraè prachu v angliètinì.

Pou¾ití:- prach, piliny, ¹tìpky vzniklé pøi zpracování døeva- brou¹ení prachu s pilinami rùzných materiálù- olejová mlha, atd.

Zveme vás nauèit nový lapaè prachu filtr s modulární konstrukci, která díky své stabilní konstrukci, univerzálnost, které jsou schopné pou¾ívat rùzné formy, zpùsob vyprazdòování a èi¹tìní filtraèního pouzdra, najdete také ve svém výkonu spoleènosti a rozhodne se udr¾et svou èistotu a bìhem zimy v poøadí recirkulace obnoví teplý vzduch zpìt do haly.