Oizeni podniku v podniku

Enova není nic jiného ne¾ tøída plánování podnikových zdrojù, bì¾nì oznaèovaná jako ERP. Jeho hlavním smyslem je pøedev¹ím provozování v¹ech zdrojù spoleènosti. Výrobce tohoto softwaru je Soneta Sp. z o. Systém lze zakoupit u autorizovaných distributorù enova kraków.

FlyBraFlyBra -

Celý organismus byl zkonstruován v modulárním re¾imu a v¹echny oddìlené prvky zlep¹ují provoz kanceláøe ve svìtlé oblasti èinnosti. Posledními oblastmi jsou personální management, mzdové vyúètování, fakturace, prodej, pokladna, vedení úèetnictví, skladové hospodáøství, plné úèetnictví, správa stávajících i potenciálních vztahù se zákazníky. Moduly navíc poskytují mo¾nost provádìt vymáhání pohledávek a mobilní prodej.Jednou z nejdùle¾itìj¹ích výhod softwaru Enova je jeho funkènost. Program ukládá v¹echny potøebné nástroje, které vám umo¾ní øe¹it probíhající procesy ve spoleènosti. Systém byl tak rafinovaný, ¾e pracuje se v¹emi prùmyslovými a specializovanými programy. Software v pøesném médiu se pøizpùsobí správnému prostøedí.Enova je dána prùmìrným, støedním i výjimeèným spoleènostem. Jak pro znaèky s jedním sídlem, tak pro znaèky s komplexem. Má velmi peèlivì promy¹lený design. Má velké verze softwaru, díky kterým ve¹kerý software "roste s kanceláøí". Enova uspokojí ve¹keré informaèní potøeby v kanceláøi. Software Enova je zároveò velmi snadno ovladatelný. Je definován elegancí aplikace a má u¾ivatelsky pøíjemné a intuitivní rozhraní. Realizace programu nevy¾aduje ¾ádný odborný výcvik.Aplikace programu Enova v podniku je øe¹ením, které zaji¹»uje øádnou správu zdrojù spoleènosti a navíc jistotu pro podnik.Skuteènost, ¾e znaèka a spolehlivost softwaru je dána pøedev¹ím skuteèností, ¾e mu byly udìleny ceny v soutì¾ích. Kromì toho je v souèasné dobì více ne¾ 6 500 jmen a kanceláøí vybaveno softwarem Enova, co¾ je jeho kvalita.