Odlueovaee prachu

V prùmyslu existuje mnoho øe¹ení, která by mìla splòovat zvlá¹tní pokyny. To zaruèí dokonalý a bezpeèný provoz. Mezi takovéto roztoky patøí nápojový systém. Vy¾aduje pou¾ití v mnoha prùmyslových odvìtvích, kde je dùle¾ité zabývat se rùznými metodami opylování. Jednoznaèné fungování této metody je nesmírnì dùle¾ité, proto¾e selhání a zanedbání povinné péèe mohou mít za následek velmi záva¾né následky.

Kde hledá systém pro odstraòování prachu?Jsou pøítomny v celém prùmyslu, ve kterém se bìhem prací vytváøí prach. Pøípadem mù¾e být obrábìní døeva nebo kovù a továrny, které se zabývají gastronomickou nebo farmaceutickou výrobou. Zajímalo by mì, proè by tým mìl tento prach léèit. Proè ne zùstat a poèkat, a¾ bude pryè? Úèastníci jsou trochu. Pøedev¹ím mìl být výbu¹ný a hoølavý. Mù¾e to být pøehnané, ale stojí za to pøipomenout jednoduchou zku¹enost skupiny. Rozlitá mouka nad ohnìm má silnou popáleninu, aby vytvoøila ohnivou kouli. To je pak zpùsobeno velkým mno¾stvím ¹krobu. Je tøeba si uvìdomit, ¾e kdy¾ takový módní a zdánlivì bezpeèný materiál mù¾e ¾ít klíèovou hrozbu, tak to, co mohou dìlat jiná èinidla. Rovnì¾ musíme vzít v úvahu pracovní podmínky lidí, kteøí si produkci vyhrazují. Pokud musí hrát v pra¹ném prostøedí, jejich výkon pravdìpodobnì poklesne. Zdraví zamìstnancù èasto náchylných k inhalaci ¹kodlivého prachu také není bez místa. Negativní my¹lenky pro výrobu mnoha strojù jsou také malé prvky stoupající do vzduchu.

Odsávání prachu spolu se zásadou ATEXVzhledem k tìmto nebezpeèím musí takové systémy splòovat pøíslu¹né po¾adavky smìrnice ATEX. Dodr¾ováním tìchto principù zaruèuje systém odsávání prachu správnou funkci. Pro ochranu zaøízení pøed výbuchem jsou jeho hlavní èlánky identifikovány a zabezpeèeny. V aktuálním bodì je tøeba vybrat materiály, které umo¾ní instalaci. Dal¹ím zpùsobem antistatických systémù, vhodným vybavením a mìøicím zaøízením jsou po¾adavky celého odpra¹ovacího systému.Odsávání prachu nebo odsávání prachu podle smìrnice ATEX zaji¹»uje nejlep¹í ochranu proti výbuchu budovy. Nezapomeòte, ¾e bezpeènost je nejdùle¾itìj¹í a systémy, které ji pøiná¹ejí, musí existovat, kdy¾ jsou v nejpravdìpodobnìj¹ím stavu.