Modulovy programovy mentor tahun 6

Program Optima je sí» mnoha pøipojených modulù, které fungují na základì této jediné databáze. V závislosti na zdrojích konkrétní firmy lze tyto moduly volnì kombinovat. Program se provádí ve firmách Microsoft Windows (mo¾ná práce pro jednoho u¾ivatele i v on-line skupinách (Microsoft Internet Explorer 7.0 nebo vy¹¹í.

Program Optima pracuje výhradnì na základì Microsoft SQL Server 2005, 2008 nebo 2008 R2 (verze 2000 není podporována. Bìhem instalace se seznamte s novými po¾adavky na konfiguraci hardwaru a obsahu licence. Systém lidských zdrojù je urèen dìtem a støedním podnikùm. Dokonale funguje s dal¹ími prvky, jako je faktura, správa a obchod s èasopisem. Koupí:- registrace zamìstnancù,- vypoøádání plateb s pøihlédnutím k absenci, pøesèasùm,- kontrola nepøítomnosti zamìstnance, dnù dovolené,vytváøení oprav pro pøidávání pracovních seznamù,- vypoøádání smluv,- zapoèítávání nepøítomností v kombinaci s rodièovskou, rodièovskou a mateøskou dovolenou, dal¹í dovolené z dùvodu narození dítìte,- rozdìlení odmìny v hotovosti a pøevodù se specifikací pøíslu¹ného bankovního úètu,- vypoøádání smluv uzavøených s cizinci,- výpoèet a tisk daòových prohlá¹ení,- generování HR dokumentù jako pracovní smlouvy, pøíloh ke smlouvám,- pøíprava deklarací pro PFRON a pomocné výtisky pro DEK-II a DEK-I-0,- archivace formuláøù HR,- vypoøádání odmìn zamìstnancù vyslaných do zahranièí.Personální a mzdový modul je následující jako slu¾ba úvìrových a úvìrových fondù. Mù¾e být integrován do organismu Comarch ERP XL s týmem Comarch ERP Altum s mobilními aplikacemi: Comarch ERP e-Pracownik a Comarch ERP Mobile Fleet. Správný vstup dat do organismu Optim umo¾ní efektivní organizaci personálního oddìlení a sekretariátu. Modul spolupracuje se systémem P³atnik, který umo¾òuje osídlení se ZUS.