Lpp souti e

Potrat je stále neohrabaným tématem tabu. Navzdory tomu se ka¾dodenní média dotýkají tohoto závazného tématu, ukazují rozhovor s pevným oponentem potratù nebo naopak. Samozøejmì, potlaèení problému nepomù¾e vyøe¹it to, ale z jeho opaèné èásti vyfoukne to ne. Nicménì skuteènost, ¾e problém existuje, je bezpochyby. Podle zákona a také podle nehmotných a nábo¾enských hodnot je potrat nebo ukonèení tìhotenství nemo¾né. Tam je pak pøeru¹ení nenarozené, a ji¾ zaèal dítì, které je pøedmìtem trvalé a neschùdné ochrany. Koneckoncù existují zákonné výjimky, které umo¾òují matce dítìte, aby otìhotnìla. Takové výjimky zahrnují jednoduché ohro¾ení zdraví nebo bytu matky, ¾ivot budoucího dítìte a odhalování vá¾ných, nevyléèitelných vad dítìte. Situace v¹ak klesá, kdy¾ budoucí matka si dítì nevzpomíná: v¹echno je jedno nebo toté¾ kvùli ¹patnému fyzickému stavu nebo velmi mladému vìku. V takové vìci samozøejmì - v okolí polského a církevního smazání je nezákonné. Budoucí matka je buï neoprávnìným potratem, potratem nebo narozením dítìte a poté poslán k pøijetí.

Samozøejmì, ¾e zde nebudeme mít ¾ádné karty, ani zakázat ani nepodporovat potrat, ospravedlnit. Nemluvíme ani o úmyslu skrývat skuteènost, ¾e v obvyklých pøíkladech tìhotenství by se nestalo, ¾e bych se o ¾eny nestaral. Buï to, co stavy paní nejsou bytosti. Na druhé stranì existují i dal¹í vìci v krku a staré, jejich øe¹ení nìkterých pøíbìhù je velmi charakteristické. A dokonce i abstrakce od neopatrných dospívajících, jejich¾ hlavní sexuální události pøestaly otìhotnìt, ale to se svrbí. Je mo¾né, ¾e bohaté ¾eny, které nejsou schopné sladit knihu, mohou být potraty. Polský zákon jim samozøejmì brání, tak¾e musí hledat slu¾by v nìmeckých, slovenských a rakouských nemocnicích.

Není pochyb o tom, ¾e ve vìt¹inì pøípadù nechtìného tìhotenství dùle¾ité, aby v¹ichni se odkazují na konkrétní vyjádøení „je tøeba vidìt.“ A zatímco v pøípadì rozmaru potratù by mìla být zakázána ve skuteènosti pøesnì na právnì pøípustné Polská vláda by mìla umo¾nit ¾enu k potratu. Ale kdy¾ víte, ¾e obsah, pøesto¾e splnìní zákonných podmínek, a to jednou lékaøi odmítají provést operaci, vystavovat vysoké riziko ztráty funkce a zdraví nejen èlovìka, ale druhý dítì. Finální operace je nepøijatelné.