Lekaoske vy etoeni

Colposkop vy¹etøení je studie, která mù¾e hodnì podporovat pøi zji¹»ování pacientova onemocnìní, která bude úspì¹ná. Kolposkop je pak zdravotnickým prostøedkem, který má odebrat kus tkánì z pochvy, stìny dìlohy nebo vulvy.

Díky tomu mù¾e zdravý lékaø se správnou kvalifikací vypadat lépe na takové tkánì a rozpoznat, zda se na nìm objeví nìjaké zmìny. Kolposkopie je studie, která díky dobrému vybavení doká¾e lékaøi poskytnout hluboký pohled na vagínu, dìlohu, kanál a vulvu pacienta. Pak existuje studie, ¾e prakticky osmdesát procent umo¾ní detekci rakoviny, choroby, která bohu¾el je¹tì není léèitelná. Díky této otázce se rakovina objevuje ji¾ v poèáteèní fázi, a to díky dùvodùm, proè bude pacientka vyléèit. Cytologie, která se provádí v¾dy pøi vy¹etøení gynekologa, detekuje rakovinné zmìny, ale na sedmdesát procent. Lékaøi se v¹ak ji¾ domnívají, ¾e je vhodné kombinovat obì tyto formy, tj. Nejprve provést cytologické vy¹etøení a pozdìji kolposkopii. Obì kombinované metody poskytují prakticky sto procent pravdìpodobnost odhalení rakoviny v takové fázi, ¾e po okam¾itém zákroku bude léèitelná. Díky kolposkopu, který si koupí, aby se podíval na ¾enské orgány, doktor mù¾e pøesnì naèrtnout místo mo¾ného chirurgického zákroku a po jeho provedení se mù¾e pokusit zjistit, jestli opustil to správnì. Pap smear je studie, která je podávána ¾enám, které pøekroèily pìtadvacet let ¾ivota a vzali sexuální styk. Ka¾dý nesprávný výsledek (dokonce i nejmen¹í odchylka v cytologii by mìl být dále ovìøen, napøíklad pou¾itím kolposkopu. Pøed takovým studiem je nutno opustit ve¹keré zásahy do dìlo¾ního èípku a vagíny, tak¾e gynekologické vy¹etøení nelze provést nebo sexuální styk je povolen nìkolik dní pøed vy¹etøením. Kromì toho se zku¹enost nevyvolává bìhem menstruace. Medicína se hodnì zlep¹uje. To je zvlá¹tì dobré, proto¾e hra s rakovinou, která je v souèasnosti pova¾ována za nevyléèitelné onemocnìní, je silná. Bohu¾el, detekce této onemocnìní je pøíli¹ pozdì prakticky v¾dy po smrti pacienta. Proto je vy¹etøení kolposkopu pravdìpodobnì velice prospì¹nou formou protichùdce.