Jazykova cvieeni programovani chomikuj

21. století je zvlá¹tním vývojem poptávky po zbývajícím typu pøekladu. Zároveò to nebude doprovázet události lhostejnì k tomu, ¾e umístìní softwaru hraje obrovskou roli. Co se skrývá pod tímto slovem?

Série akcí pøizpùsobujících daný èlánek potøebám místního trhu, k nìmu¾ patøí pøeklad softwaru, a tím i dovedný pøeklad èlánkù a softwarové dokumentace do konkrétního jazyka a dodateèný výbìr pro poslední jazyk. Tak¾e se skládá z takových my¹lenek, jako je úprava formátu dat nebo jak tøídit písmena v abecedì.Profesionální lokalizace softwaru vy¾aduje zapojení pøekladatelù specializujících se na IT terminologii, jako¾ i programátorù a in¾enýrù. Jazykové kompetence jdou ruku v ruce se znalostmi a dovednostmi spojenými s ERP, SCM, CRM systémy, programy podporujícími plánování a výrobu nebo bankovním softwarem. Spolehlivá lokalita pøebírá spektrum mo¾ností, jak se dostat na zahranièní námìstí se softwarem, zatímco to samé se mù¾e významnì promítnout do mezinárodního úspìchu spoleènosti.Zavedení èlánku na svìtové námìstí je také spojeno s internacionalizací produktù. Co je tedy dal¹í z místa?Internacionalizace je jednodu¹e adaptací produktù na po¾adavky potenciálních klientù bez zohlednìní odli¹ných lokálních charakteristik, kdy se lokalita spojuje pøedev¹ím s reagováním na poøadí konkrétních trhù, souvisí se specifickými potøebami dané lokality. Umístìní se proto provádí samostatnì pro v¹echno na trhu a internacionalizace pro daný produkt jednou. Oba procesy se v¹ak navzájem zlep¹ují a s vhodnými plány provozování globálních trhù stojí za to zvá¾it obojí.Existují závislosti mezi polohou a internacionalizací, které by mìly být zohlednìny pøi provádìní tìchto procesù. Pøed umístìním by internacionalizace mìla skonèit. Stojí za zmínku, proto¾e dobøe provedená internacionalizace významnì zkracuje dobu potøebnou k lokalizaci, co¾ prodlu¾uje dobu, po kterou lze výrobek pou¾ívat na trhu. Dobøe provedená internacionalizace je navíc kombinována se zárukou pozitivního zavedení èlánku na cílové veletrhy bez rizika zpracování softwaru ihned po fázi umístìní.Spolehlivá lokalizace softwaru je jistì signálem pro úspìch spoleènosti.