Informaeni system lex

Systém IT je nejèastìji vnímán jako zpùsob, jak pomoci spoleènosti pracovat. Z tìchto systémù se mù¾eme seznámit s øízením podnikových procesù, podnikovým plánováním zdrojù, øízení vztahù se zákazníky, øízením vztahù se zákazníky, plánováním po¾adavkù na materiál a øízením dodavatelského øetìzce. Poèítaèový systém, který je obzvlá¹tì obtí¾ný, napøíklad v pøípadì bezpeènostních systémù na leti¹tích nebo v bankovních systémech nebo souvisejících se systémy øízení výroby.

Rozhodujícím faktorem slo¾itosti informaèního systému je poèet prvkù, které systém spojuje, a funkce, které provádí pomocí pou¾itého softwaru. IT specialisté se specializují na vývoj informaèních systémù. Proces jejich majetku je navíc slo¾itou zále¾itostí, kromì snahy o úèast mnoha odborníkù a velkého kapitálu. Návrh systému IT je pøetí¾en velkým rizikem ztráty v kombinaci s náklady na jeho vytvoøení a nìkdy je nucen tak uèinit. Kromì toho se mù¾e ukázat, ¾e na trhu se bude v prùbìhu jeho provádìní objevovat jiný konkurenèní systém. V informaèních systémech budov je získán modul pro hodnocení výrobního procesu, známý jako CMM - Capability Maturity Model. Vzhledem ke slo¾itému procesu hodnocení tento modul hodnotí postupy pou¾ívané pøi tvorbì plánu a pøidru¾uje jej k hodnocení kombinovanému s disciplínou jeho výkonu. Hodnocení je pìtistupòové a èím ¹ir¹í, tím významnìj¹í je riziko úspìchu. IT systémy mají hlavní funkci, pokud jde o práci s daty, a to kombinací rùzných témat, která jsou mezi sebou propojena a vyu¾ívají poèítaèovou technologii. Prvky informaèních systémù jsou poèítaèový hardware, software, lidé, postupy a znalostní báze. Hardwarovou komponentu informaèních systémù mohou zaji¹»ovat zaøízení pro sbìr dat, komunikaci mezi tìmito zaøízeními, komunikaci zamìstnancù a poèítaèù, senzorù, akèních èlenù a nových zaøízení.