Informaeni system a informaeni system

Mnoho z na¹ich spoleèností se specializuje na prodej a zøizování IT systémù pro provozování cateringových a hotelových a stravovacích zaøízení. V závislosti na druhu podnikání máte øe¹ení pro malý byt, stejnì jako pro vìt¹í øetìzec restaurací. Výstupy se ve vztahu budou li¹it, pokud se jedná o & nbsp; kavárna, pizzerie, hotelová restaurace a mo¾ná i rychlá slu¾ba. Organizmy pro gastronomii jsou je¹tì populárnìj¹í. Jsme ménì a ménì èasto s gastronomickou skuteèností, která nemá ¾ádný prodejní podpùrný software.

mlash.eu Make Lash Make Lash - Efektivní řešení pro dlouhé a tlusté řasy bez nutnosti jejich prodloužení.

Systém POS je shodný s nejmodernìj¹ími aplikacemi pro správu jídelního místa. V mnoha polských mìstech existuje sí» autorizovaných zástupcù. Navíc bod slu¾by a nabízejí podporu pro oba místní jednotky, kdy¾ i tak, ¾e v konkrétní stavbì nebo povolení jsou mnohem gastronomická problémy na základì celé polské.

Zde je pøíklad modelu IT infrastruktury pro gastronomickou osobu:

Je skuteènì navr¾en tak, aby komponentní moduly umo¾òovaly u¾ivateli maximální výhody. Jejich integrace a kniha o celých databázích zvy¹uje efektivitu, zlep¹uje kvalitu slu¾eb zákazníkùm, usnadòuje podávání zpráv a úètování jednotlivce bez ohledu na to, zda se jedná o jednu restauraci nebo restauraèní øetìzec.

V koneèné fázi zámìrnì neuvádìjí, na které z tìchto programù bude zalo¾en návrh urèena konkrétním zákazníkùm. Pøedpokládáme, ¾e øe¹ení je zalo¾eno na integrovaném systému, který bude podporovat obì pozice èí¹níky èi barové pulty, a kdy¾ celý skladové hospodáøství. Vzájemná závislost na provádìní programu mù¾e pracovat s terminálním dotek, a také s èteèkou magnetických karet, voucherù èí¹níky, hmotnost, tiskárna, úèty a úèty, fiskální tiskárny, zásuvky, nápojový dávkovaè, atd V¹e bì¾í pod operaèním systémem MS Windows, v konstrukci místní nebo jednotlivé vìty, pou¾ívat standardní PC hardware.