Identifikace nebezpeei na pracovi ti

Inovativní prùmysl pou¾ívá desítky tisíc hoølavých a výbu¹ných látek. Parametry plynù a kapalin v síle úspìchu jsou dobøe pochopeny a zdokumentovány. Identifikace nebezpeèí, která plynou z jejich pøítomnosti v prùbìhu výroby, je proto pomìrnì jednoduchá. Situace se stává mnohem nebezpeènìj¹í v pøípadì pohybu, skladování nebo zpracování sypkých materiálù. Napøíklad zdánlivì ne¹kodné látky jako mouka, døevo, cukr, kakao, hliník nebo papír z hlediska prachu pøedstavují vá¾né nebezpeèí výbuchu.

Prùmyslové centrální vysavaèe se pou¾ívají k odstranìní usazeného prachu z parketových podlah, plochých ploch a konstrukce zaøízení a hal. Proto vytváøí hygienu na pozadí práce a tím i ochranu pracujících, strojù a zaøízení pøed prachem, pøi souèasném riziku sekundárních výbuchù. Ka¾dá spoleènost, která vyrábí prùmyslová zaøízení, musí provést instalaci v souladu se stávajícími normami stanovenými v této smìrnici pøi instalaci.

Dùle¾itým úkolem centrálního vysávání:- ochrana zdraví a existence lidí, kteøí vytváøejí v bytì nièivé pùsobení prachu.- ochrana organizací a zaøízení pøed selháním na konci ru¹ení prachu,- ochrana stavby i osob, které provádìjí èinnost proti úèinkùm nekontrolované erupce pylu.

Pozor - nebezpeèí výbuchuV pøípadì, ¾e se na vysávání vyskytují hoølavé nebo výbu¹né látky, plyny, prach, kapalné páry nebo hybridní smìsi, existuje vysoké riziko nekontrolovaného výbuchu. Proto by mohlo dojít k po¹kození jednotky pro odstraòování prachu i celého zaøízení. Podle statistik jsou filtraèní jednotky a cyklony souèástí sdru¾ení zaøízení s vysokým rizikem výbuchu.

Centrální vysávání a bezpeènost výbuchuJak bylo uvedeno vý¹e, nejdùle¾itìj¹ím úkolem centrálního vysávání je sní¾ení rizika sekundárního výbuchu odstranìním tzv zbytky prachu. Toto øe¹ení na jedné stranì maximalizuje výbu¹nost a po¾ární bezpeènost jednotky, pøièem¾ nová øe¹ení minimalizuje náklady související s pøizpùsobením instalace procesu po¾adavkùm smìrnice ATEX. Jediné, co je tøeba poznamenat, je, ¾e v pøípadì hoølavých a výbu¹ných prachù musí instalace centrálního vysávání splòovat pøísné po¾adavky smìrnice ATEX.