Identifikace biologickych hrozeb

Inovaèní prùmysl vyu¾ívá desítky tisíc hoølavých a výbu¹ných látek. Parametry plynù a kapalin v síle faktù jsou dokonale rozpoznány a zdokumentovány. Proto je identifikace hrozeb, které plynou z jejich pøítomnosti v pracovním procesu, pomìrnì dostupná. Situace se zastaví mnohem obtí¾nìji v pøípadì pøesunu, skladování nebo zpracování sypkých materiálù. Síla pøíkladù, zdánlivì ne¹kodné látky jako mouka, døevo, cukr, kakao, hliník nebo dokument v konstrukci prachu jsou velkým nebezpeèím výbuchu.

Prùmyslové instalace centrálního vysávání jsou doporuèeny pro odstraòování usazeného prachu z parket, hladkých povrchù a konstrukce náøadí a hal. Vytváøí hygienu pøi práci v domácnosti a jedinou ochranu pracujících a institucí a nástrojù proti nièivému vlivu prachu, pøi souèasné hrozbì sekundárních výbuchù. Ka¾dá spoleènost provozující prùmyslová zaøízení musí provést instalaci v souladu s platnými normami zavedenými ve smìrnici.

Dùle¾itý úkol centrálního vysávání:- ochrana zdraví a ¾ivota ¾en, které pracují v interiéru proti destruktivním úèinkùm prachu.- ochrana strojù a zaøízení pøed poruchami v dùsledku ru¹ení prachu,- ochrana staveb a ¾en vykonávajících èinnost proti úèinkùm nekontrolované erupce pylu.

Pozor - nebezpeèí výbuchuTam, kde jsou do procesu vysávání zapojeny hoølavé nebo výbu¹né látky, plyny, prach, kapalné páry nebo hybridní smìsi, existuje velké riziko nekontrolovaného výbuchu. Tato operace pravdìpodobnì znièí jednotku pro odstranìní prachu i celou jednotku. Podle statistik jsou filtraèní jednotky a cyklóny kvalifikovány do ¹koly zaøízení s vysokým rizikem výbuchu.

Centrální vysávání a výbu¹ná bezpeènostJak bylo uvedeno vý¹e, nápoje z hlavních významù centrálního zaøízení pro vakuové èi¹tìní sni¾ují riziko sekundárního výbuchu tím, ¾e eliminují tzv. zbytkový prach. Øe¹ení na druhou stranu maximalizuje bezpeènost rychlých a protipo¾árních jednotek, pøièem¾ nové umo¾òuje minimalizovat náklady spojené s pøizpùsobením instalace procesu po¾adavkùm smìrnice ATEX. Toté¾ je tøeba poznamenat, ¾e pøi úspìchu hoølavého a výbu¹ného prachu musí instalace centrálního vysávání splòovat pøísné po¾adavky smìrnice ATEX.