Hutnictvi

V souèasné dobì je metalurgie oblastí, která se zabývá nejen procesy tváøení a zakládání plastù, ale také výzkumem skupin v makroekonomii. V tomto objektu obvykle provádíte experimenty na metalografických mikroskopech.

Mikroskopie je nìco, co se objevilo pøed nìkolika stovkami let. Nicménì, to bylo jen nedávno, se spoléhat na jinou metodu, ¾e mikroskopy byly pou¾ívány v metalurgii. V souèasných etapách jsou nenahraditelné bìhem knihy s technickými èlánky. V souèasné dobì jsou metalografické mikroskopy v této oblasti mimoøádnì èasté, které se mimo jiné provádìjí pøi testování kovových defektù nebo jejich prùlomù. Jedná se tedy o metodu zobrazování, která se provádí na neprùhledných vzorcích. Metalografické mikroskopy mimo jiné zahrnují elektronové mikroskopy, které umo¾òují pozorování struktury na atomové úrovni a svìtelné mikroskopy, které se vyznaèují men¹ím zvìt¹ením. Pozorování provádìná s pou¾itím tìchto zaøízení jsou velmi dùle¾itá, proto¾e díky tomu mù¾eme najít dal¹í typ mikrotrhlin ve støedu nebo jejich iniciaci. Je mo¾né více ne¾ spoèítat podíl fáze a také urèit pøesné fáze. Díky tomu jsme schopni urèit poèet a zpùsob vmìstkù, jako¾ i mnoho nových dùle¾itých slo¾ek z problematiky metalurgické vize. Napøíklad, èasto mikroskopická pozorování novì vytvoøeného materiálu jdou k pøesnému pozorování struktury materiálu, tak ¾e v perspektivì mù¾eme se vyhnout mnoha ne¾ádoucím selháním.

Pou¾ití metalografických mikroskopù je nepøedstavitelnì dùle¾ité, proto¾e díky tomu ji¾ mù¾eme najít defekty v materiálu. Stojí v¹ak za to pøipomenout, ¾e manipulace s tímto modelem zaøízení je obtí¾ná. Z tohoto dùvodu by zkou¹ky na nìm mìly provádìt pouze kvalifikované osoby.