Fiskalni tiskarna hs ej

Fiskální tiskárny jsou èasto zamìòovány s pokladnami, ale ve skuteènosti se jedná o dvì rùzná zaøízení s rùznými mo¾nostmi. Finanèní tiskárny jsou velmi slo¾ité daòové registry. V pøípadì úspìchu v pokladnách je nutné provést prodej hotovosti a prodejce a pokud chcete pou¾ívat fiskální tiskárny, musíte mít poèítaè a speciální software.

Takové tiskárny jsou bì¾nì zpracovávány ve významu, kde jsou databáze výsledkù velmi rychlé, øádovì desítky tisíc. Dávají samozøejmì jako pokladny, tisk daòových pøíjmù a øízení prodeje. I kdy¾ existují konkrétní výhody daòové tiskárny, které vykazují výhodu nad pokladny. Jednou z posledních výhod je mo¾nost kontrolovat soupis produktù, které máme v mo¾nostech. Jedná se o pohodlí, díky ní¾ je mo¾né vyhnout se situaci, kdy se produkt vyèerpá. A mù¾ete vidìt propagaèní akce pro takové systémy. Nejen obvyklé sní¾ení cen, ale i schopnost prodávat mnoho materiálù v souboru s hor¹ími cenami. Pøímo z tìchto tiskáren mù¾ete vytváøet výtisky potvrzení a také fakturu s DPH.

Fiskální tiskárny s mo¾ností vytvoøení kopie pøíjmù také prodávaly. Prodejci jsou povinni uchovávat pøíjmy po dobu 5 let, které jsou v dùsledku úspìchu pokladny nebo nìkterých modelù fiskálních tiskáren spojeny se skladováním ti¹tìných dokladù pøes celou tuto úroveò. Øe¹ení, které bylo v tomto pøípadì øe¹eno, je postaveno na dvou kotouèích, v nich¾ se bìhem tisku vytisknou souèasnì dva výtisky. Zavedení elektronické kopie umo¾òuje velmi pohodlnou archivaci prodeje.

Vy¹¹í mo¾nosti fiskálních tiskáren se zamìøují na pøekrásnìj¹í cenu jejich nákupu. Jejich slu¾by jsou sofistikovanìj¹í a potøebují díky dodateènému softwaru, povinnému poèítaèi. Vý¹e zmínìné argumenty mohou být pro mladé spoleènosti neatraktivní nebo prostì nerentabilní, ale ka¾dý rozhodne, co chtìjí.