Faktura faktury

Pøedev¹ím je tøeba zmínit, ¾e finanèní pokladna a fiskální tiskárna nejsou jedna vìc. Pak existují zaøízení, která se výraznì dìlí. Pøesto¾e jsou èasto zamìòovány, mají nové systémy registrace prodeje a jsou charakterizovány rùznými funkcemi.

Pokladny mají kompletní zpùsob øízení prodeje. Obsahují databázi èlánkù a slu¾eb, tak¾e nemusíte být pøipojeni k ¾ádnému jinému zaøízení. Tak¾e mù¾ete øíci, ¾e jsou sobìstaèní. Vzhledem k této situaci existuje ménì pozic ne¾ finanèní tiskárny, které jsou od nich dostupné, co¾ je opravdu výhoda. Je známo, ¾e se v¹ichni dívají na to, kolik si vydìlat a zároveò utratit co nejménì.Fiskální tiskárny jsou rozsáhlé pokladny. Kromì mo¾nosti tisku fiskálních pøíjmù a implementace prodejního systému mají i rozsáhlej¹í funkce. Mohou napøíklad kontrolovat inventáø produktù, které má daná instituce v nejlep¹ím mo¾ném rozsahu. Díky tìmto nabídkám v¾dy víte, co mù¾e v daném okam¾iku v podnikání chybìt a co je tøeba vèas zakoupit. Kromì toho lze do jejich systému èíst nové propagaèní akce. Nejen obvyklé sní¾ení cen, ale i levnìj¹í prodej zbo¾í v balíèku, napøíklad: Prodám dva produkty a tøetí dostanete zdarma. Existuje tedy dal¹í hodnota, ¾e mají funkci pøímého tisku faktur DPH, kdy a nabídku na zlep¹ení úètenky pøed jejím tiskem. Taková pøíle¾itost nemá k dispozici daòové rejstøíky. Pøi poznávání z registraèních pokladen v¹ak nejsou sobìstaèné a pro správné fungování musí být pøipojeny k externím prodejním systémùm, tj. Poèítaèi. To je jak vada, tak i vada. Nevýhodou je, ¾e bez poèítaèe není ¹ance tisknout úètenky. Nákup poèítaèe je zároveò dodateènou cenou. Výhodou v¹ak je, ¾e prodejní data vlo¾ená do poèítaèe jsou pøesnìj¹í a jednodu¹¹í. Fiskální tiskárny proto pracují lépe v prostøedích, kde jsou dùle¾ité materiálové databáze. I pøes obrovskou výhodu výhod fiskální tiskárny oproti pokladnì, ne¾ se rozhodnete koupit, je vhodné zvá¾it, zda takové specializované vybavení potøebujeme. Pro ¾eny provozující malé obchody není nutné mít takový rozsáhlý pracovní systém a náklady na pokladnu jsou mlad¹í ne¾ fiskální tiskárny.