Euro 50te hodnoceni daoovych pokladen

Podnikatelé, kteøí provádìjí hospodáøskou kampaò, do které vstupují do pokladen, musí splòovat øadu po¾adavkù. Jednou z nich je povinnost mít papírové kotouèe s kopiemi pøíjmù po dobu stanovenou správnou úpravou, která byla prodlou¾ena do roku 2013.

Do 31. prosince 2012 na platformì naøízení ministra financí z roku 2008 bylo platné pøechodné období, podle nìho¾ by kopie pøíjmù mìly být maskovány po dobu dvou let. Poèínaje poèátkem roku 2013 se uchovávání pøíjmù z pokladny zmìnilo a bylo prodlou¾eno o pìt let. Daòoví poplatníci, kteøí v roce 2013 zaznamenávají tr¾by za finanèní èástky, by si mìli poøídit kopie dokladù o prodeji za roky 2012 a 2011, zatímco star¹í kopie pøíjmù mohou být trvale znièeny. Musí se v¹ak postarat o to, ¾e archivované kopie pøíjmù od roku 2013 musí být uchovávány a¾ do roku 2018, proto¾e pìtiletý èas vzniká od konce kalendáøního roku, ve kterém uplynula lhùta pro splacení danì.Proè je uchovávání kopií daòových dokladù po dobu pìti let? Za prvé, vzhledem k tomu, ¾e doba omezení daòové povinnosti je pouze pìt let.Existuje mnoho obav a archivace kopií pøíjmù prostøednictvím reálných státních úvìrù je zásadní. Ministerstvo financí se v¹ak domnívá, ¾e pìtileté období je vyznaèeno správností daòových smluv. Kópie pøíjmù jsou jediným dùkazem, ¾e prodej dokumentù, èást ceny a sazby danì.Nicménì skuteènost, ¾e aèkoli zákonodárce uvedl urèitý èas na archivování kopií rolí s pøíjmy, neuvedl kvalitu, v ní¾ by mìli ¾ít. Nejlevnìj¹í daòové rejstøíky v Krakowì jsou ulo¾eny v papírové organizaci. Nejdùle¾itìj¹ími prostøedky s roz¹íøeným modulem jsou archivace elektronických pøíjmù. Rovnì¾ je tøeba mít na pamìti, ¾e i skuteènost, ¾e do¹lo k likvidaci podnikatelské èinnosti, nezbavuje podnikatele zákonné povinnosti uchovávat si kopie pøíjmù z pokladny.