Encyklopedie pro oizeni lidskych zdroju

Software Enova byl vytvoøen skupinou odborníkù. Nejlep¹í designéøi, programátoøi a testeøi neúnavnì pracovali po mnoho let, aby dokázali pøinést zbo¾í dokonalé. Jejich výjimeènost znamená výjimeènì dlouhé roky úzké spolupráce s klienty, které se mohou spoléhat na podporu ètyøiadvaceti hodin sedm dní v týdnu. V¹ichni klienti jsou vyu¾íváni samostatnì. Pìkná a úzká spolupráce umo¾nila vývoj softwaru tak, aby také ¾ila silnìj¹í a stále praktiètìj¹í, tak¾e si nebudete jisti, jaké jsou va¹e prodeje v oblasti IT.

Program Enova Kadry tudzie¿ Pace je software, který efektivnì podporuje øízení dobrých zdrojù ve firmì. Zabývá se podniky, které zamìstnávají od nìkolika a¾ po tisíce tisíc zamìstnancù. Tento program mapuje slo¾itou organizaèní strukturu spoleènosti s mimoøádnou lehkostí a efektivitou. Software splòuje v¹echny po¾adavky polského práva. Pokud jde o záznamy o osobních údajích, o výpoèet pøíspìvkù na sociální zabezpeèení ZUS, danì, mzdy a nemocenské dávky. Software je dat pro ¹iroké spektrum pøíjemcù. Mohou zahrnovat mimo jiné èleny správní rady, úèetní kanceláøe, spoleènosti poskytující slu¾by z úrovnì poètu pracovníkù nebo personálních záznamù, jako¾ i zamìstnanci personálního oddìlení a mzdové agendy.

Stojí za to dùvìøovat spoleènosti s dlouholetými zku¹enostmi. Vyberte software Enova HR a Payroll pro rozvoj zdravìj¹ího samosprávy. Program poskytuje pomoc v rámci zlep¹ování procesù øízení lidských zdrojù, výkonu systému, minimalizace rizika chyb, automatizace procesù, rychlý a intuitivní pøístup k úplným znalostem o lidech. Software ¹etøí hodiny práce oddìlení lidských zdrojù a provozuje oddìlení v úsilí o jeho pøirozenou práci. Program zaruèuje plnou soulad s jakýmikoliv mno¾stvím a zákonnými podmínkami, které fungují ve v¹ech oblastech na¹eho svìta.

Vyberte software Enova Kadry a Payroll a uvidíte, ¾e to stojí za to. Zamìstnanci IT jsou zodpovìdní 24 hodin dennì, sedm dní v týdnu k dispozici. Pomohou vám instalovat, konfigurovat a spustit software, pøipravit poèítaèový systém va¹í spoleènosti pro ètení se softwarovým prostøedím.