Elezna gynekologie valeena

Gynekologie jde celou cestu. Pro studium lidského tìla je stále více a více originálních zpùsobù léèby. Stále ménì invazivní a stále pøesnìj¹í. Velkým problémem sexuálnì pohlavních ¾en je rakovina dìlo¾ního èípku, která je v úvodní fázi jejího objevu zcela vyléèitelná.

Pokud v¹ak zaznamenáte ru¹ivé pøíznaky, které mohou být pøíèinou tohoto onemocnìní, mìli byste se okam¾itì zaregistrovat u odborníka na kolposkopu, abyste tuto chorobu vylouèili. Dùsledkem nedostateèné záva¾nosti pøíznakù je pravdìpodobnì odstranìní dìlohy.

Energy Beauty BarEnergy Beauty Bar Efektivní způsob oživení pokožky bez vrásek a dalších příznaků stárnutí

Takový výzkum je vytvoøen pomocí kolposkopu. Není nic nového jako mikroskop se spekulem. Spekulum je vlo¾en do vagíny s pravým støedem pro kontrolu reakce v pochvì. Tento mikroskop vám umo¾òuje získat trojrozmìrný efekt a jeho popis se zvìt¹í a¾ desetkrát, tak¾e gynekolog bude schopen provìøit vaginální a cervikální stìnu a dùkladnì posoudit, zda jsou nìjaké zmìny. Jeden by mìl mít, ¾e by se mìl pøipravit na hledání. Gynekolog pravdìpodobnì vás bude pouèit, jak se chránit pøed testováním. Pøed týdnem pøed plánovaným vy¹etøením je nutné fyzicky kontaktovat i z gynekologických zá¾itkù.

®ena, která navrhuje kolposkop, obvykle sedí na profesionálním gynekologickém køesle. Takové vy¹etøení obvykle trvá nìkolik a¾ nìkolik minut. Pokud jsou výsledky znepokojivé, pak gynekolog mù¾e naøídit odstranìní dìlo¾ní èásti, pak potøeba skonèí s urèitou úrovní jakékoli fyzické aktivity, proto¾e se bude cítit silné nepøíjemné nepohodlí. V úspìchu tohoto zaøízení a ergonomických parametrù jsou dùle¾ité, proto¾e tam je pracovní nástroj.