Elektricky krajee

Jste v¹ichni dùle¾ití. Ve spoleènosti jsme skupina, která je souèástí obecnì pøijímaného celku. Identifikujeme se s urèitými podobnostmi, spoleènými názory na jiné typy sfér ¾ivota, sdílíme stejnou tradici a historii. & Nbsp; Neznamená to v¹ak, ¾e v¹ichni existujeme stejnì. Skupina lidí je vá¾ná skupina, co¾ je systém nenapravitelných, zcela individuálních jedincù. To v¹e je ovlivnìno vy¹¹ím nebo ni¾¹ím celkovým fungováním komunity, ka¾dá hlava s men¹í nebo vìt¹í technologií by byla u¾iteèná pro výmìnu historie celé rodiny.

Typy jsou kolekce jednotlivých jednotek, které jsou v¾dy nìkteré spoleèné èásti, které lze obecnì definovat jako soubor obecnì uznávaných dobrých a øídících standardù. Co dìlat v pøípadì, ¾e existuje øada lidí, kteøí se li¹í diametrálním typem? Co jsou charakterizovány? Mù¾e být rozdíl v souèasném pøípadì pova¾ován za pozitivní druh?

Lidé, kteøí nemohou splòovat obecnì uznávané normy a chodit ve spoleènosti správnì, jsou oznaèováni jako v¹ichni s poruchami osobnosti. Existuje mnoho typù poruch osobnosti, které vìdci popsali, ale mají nìkolik spoleèných vlastností. Vychází ze skuteènosti, ¾e lidé zabývající se poruchami osobnosti:

hluboce zakoøenìné a zachránìné vzorce chování, jejich¾ zmìna je snadno nemo¾ná bez smyslu ve prospìch dané jednotky,malá flexibilita reakce na ¹irokou veøejnost a va¹e situace,extrémní nebo velký rozdíl v systému s normami, které daná kultura bì¾nì pøijímá,subjektivnì souvisí s utrpením nebo obtí¾emi v úspìchu ¾ivotních cílù.

Jak vidíte, v¹echny opravy lidského vìdomí jsou vysvìtlovány do té míry, ¾e se ¾ena zastaví s bytostí, která navrhuje a provádí na¹e názory, a pak v dobì puberty. V prùbìhu raného dìtství je tedy témìø nemo¾né vytvoøit poruchu osob. Ne v¹echny typy odli¹nosti ve skupinì znamenají vznikající nebo v souèasné dobì se vyskytující poruchy osobnosti. Koneckoncù, ti, kteøí nejsou léèeni, mohou poslat nejen adaptaci do spoleènosti, ale také vá¾né následky, proto¾e není neobvyklé, ¾e lidé, kteøí ztratí poruchy osobnosti, spáchají zloèiny nebo si nevìdomì vezmou svùj vlastní ¾ivot.