Ei tini u kosmetieky

Magnetické filtry mají zcela novou vìdu o velikosti kapalného èi¹tìní èástí. Koneckoncù, jde o standardní øe¹ení v pøípadì olejù a chladiva. Magnetická filtrace je zvlá¹tì úsporná, efektivní a ekologická.

Magnetické filtry se pou¾ívají hlavnì k ochranì prùmyslových ústøedních topení a dodateèné teplé vody. Souèasnì jsou urèeny pro ochranu chladicích a topných zaøízení i pro v¹echny typy zaøízení, která jsou instalována v diskutovaných instalacích. Magnetické filtry chrání pøed kontaminací pevných èástic. Nejprve jsou magnetické filtry, aby nedo¹lo k po¹kození instalace a zaøízení, která jsou v ní umístìna. Zároveò také zvy¹ují úèinnost instalovaných magnetizérù. Poskytují tak mo¾nost sni¾ovat provozní náklady nebo údr¾bu zaøízení a sni¾ovat odpor vody nebo kapaliny v zaøízení.Magnetický filtr má mnoho výhod a navíc velmi silné aplikace. Pomocí magnetických filtrù se mù¾ete setkat u zaøízení na dodávku vody (vodovody, v uzavøených instalacích, v ochranì jednotlivých spotøebièù dodávaných s pou¾itelnou vodou (napø. Praèka, v zaøízeních s nuceným obìhem.Výbìr správného magnetického filtru by se mìl zamìøit pøedev¹ím na parametry procesu. Jedná se hlavnì o povahu, typ provozní kapaliny, mno¾ství a velikost neèistot, stejnì jako úèinnost, kterou chceme dosáhnout, a oèekávanou úèinnost filtrace.V magnetické filtraci nejsou ¾ádné spotøební materiály. Pracovní prvky filtru lze vyèistit a magnetické filtry mají nízkou prùtokovou odolnost. Nìkteré magnetické filtry mají schopnost zachytit èástice o plo¹e men¹í ne¾ 1 mikron. Kontaminace z filtru se provádí v polosuché hmotì, tak¾e ztráta kapaliny je mnohem ni¾¹í. Nicménì, magnetická filtrace zvy¹uje vy¹¹í investièní náklady. Za prvé, náklady na magnetický filtr jsou mnohem tenèí ne¾ u standardních membránových filtrù. V zásadì existuje specifická nevýhoda magnetických filtrù, která je zvlá¹tì rychle eliminována díky výraznému sní¾ení provozních nákladù.