Dust fisz mp3

Továrny jsou tøídy, ve kterých se ka¾dodennì vyrábìjí suroviny, které se pou¾ívají pro kámen, písek, polymery, chemikálie, kovy, stejnì jako rùzné druhy hmoty. Poèet tìchto polo¾ek je v tisících nebo dokonce stovkách tisíc dennì.

Bìhem obrábìní v¹ech produktù je odpad v zásadì pøitahován k jednotlivým kontejnerùm, které jsou pak vyprázdnìny a odpad je likvidován. Bìhem takového obrábìní, napøíklad ¾ulové desky, je vidìt, ¾e ve vzduchu vzrùstá významná èást prachu. Je tak jemnì rozemletá, ¾e dokonce ani na¹e nosní dutina, která se specializuje na zachycení malých prachových èástic, neexistuje v míøe takové kontaminace a ka¾dý den zamìstnanec, který provádí ka¾dodenní výrobní èinnost, vdechuje velké mno¾ství takového prachu. Mohou mu ublí¾it dùkladnì, zpùsobit ka¹el nebo alergickou reakci, ale nejèastìji se zneèi¹tìní tìla prachem objeví a¾ po deseti nebo dvaceti letech vìcí v daném domì za správných podmínek. Pak jdeme k odborníkovi s plicní nebo vý¾ivnou chorobou nebo jakoukoli jinou ve vztahu k proudu, v nìm¾ prachy napadaly, a dozvídáme se, ¾e na¹e onemocnìní jsou prezentovány v knize v této rostlinì.

Bohu¾el existuje tolik takových scén, ale nyní jim mù¾eme úèinnì zabránit. Instalace odpra¹ovacích systémù, tj. Systém odpra¹ování v továrnách vystavených katastrofálním úèinkùm jakéhokoli zneèi¹tìní, urèitì problém minimalizuje. Ve skuteènosti je takový systém povzbuzován jakémukoli odvìtví, bez ohledu na moc zneèi¹tìní. Je známo, ¾e øada ocelárny prachu a kouøe bude mnohem vzácnìj¹í ne¾ roz¹íøil tovární polystyren, ale v¾dy do nové továrny a lidé jsou vystaveni ¹kodlivým úèinkùm zneèi¹tìní, ale také ochutnat rùzné koncentrace daleko.

Jsme podnikatelé a zabíráme továrnu, mìli bychom pøemý¹let o systému odpra¹ování pøed tím, ne¾ s hygienickými deportovanými provádíme náhodnou péèi s námi a zavá¾íme jej instalovat pod hrozbu likvidace domu. Samozøejmì, ¾e to bude vytvoøeno s nákupními a instalaèními náklady filtraèního systému a pravdìpodobnì s náklady na modernizaci haly, na které má být instalována. Nicménì, zdraví zamìstnancù je rozhodnì hodnota, za kterou stojí za to investovat, a kdy¾ budeme pravdìpodobnì skuteènì muset vytvoøit to samé.