Dr eni pokladny v roce 2015

Ka¾dá instalace by mìla být vhodná a mìla by chránit pøed úrazem elektrickým proudem. Taková bezpeènost je v jistém smyslu jistá díky uzemnìní, které se týká spojení mezi jinými kovovými konstrukcemi budovy.

Kdy¾ hovoøíme o uzemnìní, trpíme touto zále¾itostí, pøedev¹ím vodièem. Tento kabel spojuje hlavnì elektrifikované tìleso se zemí. Taková kombinace vede k tomu, ¾e elektrifikované tìlo pøijímá nebo vysílá skupinu nábojù, které jsou neutralizovány. Uzemnìní je provedeno z nìkolika èástí. Díly, které je tøeba vzít, jsou pøedev¹ím systémové a zemnící vodièe, pøipojovací kabely a uzemòovací svorky sbìraèù, uzemòovací tyè a zemnící vodièe.Mluvit o uzemnìní mù¾e být nazýváno momentem jejich cest. Nejprve existují ochranné uzemnìní, které vytváøejí spojení kovových èástí, které vedou elektrická zaøízení k zemnící elektrodì. Uzemnìní je na prvním místì proti v¹em prostøedkùm ochrany proti úrazu elektrickým proudem. Jiným typem je funkèní uzemnìní. Dále je urèeno pracovním uzemnìním. Stanovením tìchto parametrù lze urèit, ¾e má uzemnìní urèitého bodu elektrického obvodu. Hlavním úèelem tohoto uzemnìní je pøedev¹ím dobré fungování elektrického zaøízení v ru¹ivých podmínkách, ale i v ka¾dodenním ¾ivotì. Umo¾òuje pou¾ití sítí nízkonapì»ových sítí. Tato pomoc se provádí proti úèinkùm vy¹¹ích pøechodù napìtí. V zaøízeních se stále provádí a navíc v¹echny elektrické pøístroje, které jsou pøímo smíchány s distribuèní sítí nebo sami, jsou dodávány ze sestavy s napìtím vìt¹ím ne¾ 1 kV. Mluvím o napájení pomocí konvertoru nebo transformátoru.Dal¹ím typem ochrany je uzemnìní. Jeho první a nejdùle¾itìj¹í èinností je pøedev¹ím osoba, která provádí atmosférické vypou¹tìní do zemì.Tímto zpùsobem se zemì nazývá pomocná. Obvykle se rotuje spotøebované ve smyslu protipo¾ární ochrany. Mohou být stále vráceny pøi mìøení a poskytování vztahù.