Domovni osvitleni

Osvìtlení je nedílnou souèástí interiéru va¹eho domova. Pøedev¹ím umo¾òuje svìtlo, osvìtluje místnosti, ale èasto má také dekorativní role. Existuje mnoho zpùsobù osvìtlení na trhu, od tradièních ¾árovek a¾ po LED osvìtlení. Ka¾dý z nich má jiné funkce a také dává jinou pomoc.V tìchto dobách jsou záøivky obzvlá¹tì snadným typem osvìtlení, co¾ je zpùsob výbojky. Prostor ve fluorescenèních lampách je emitován fosforem excitovaným ultrafialovým záøením, který roste do záøivého výboje v trubce naplnìné plynem. Plyn je èasto smìsí rtuti a argonu. Výboje, které vznikají mezi wolframovými elektrodami ve fluorescenèní lampì, produkují neviditelné ultrafialové záøení s vlnovou délkou pøibli¾nì 254 nm. Záøivky mohou poskytovat rùzné barvy svìtla, od bílého denního svìtla a¾ po dekorativní svìtla s novými barvami. Barva svìtla se vytváøí pou¾itím vhodného fosforu ve fluorescenèní lampì. V moderní dobì, záøivky vezmou a jiné typy. Vyznaèuje se jednoduchými, kruhovými záøivkami ve tvaru písmene U, a pøesto vysoce hodnotnými kompaktními záøivkami. Ty se li¹í od tradièních záøivek nad v¹emi men¹ími velikostmi. Tyto záøivky jsou rozdìleny do záøivek s integrovaným zapalovacím systémem a více pro záøivky vy¾adující svítidla s takovým programem. Svou funkci vykonávají dobøe ve svých vlastních pokojích, ale stále ve vìdách nebo jiných veøejných spoleènostech. V¹echny typy záøivek jsou ve srovnání se starými ¾árovkami velkými hodnotami. Pøedev¹ím vyniká vysokou svìtelnou úèinností a del¹í pracovní dobou, díky které se tì¹í velké oblibì.